Mezinárodní kód zoologické nomenklatury

Mezinárodní kodex zoologické nomenklatury (International Code of Zoological Nomenclature, ICZN) je soubor pravidel v zoologii, která mají jeden základní cíl: zajistit maximální univerzálnost a kontinuitu v pojmenovávání všech zvířat podle taxonomického úsudku. Kodex má sloužit pouze jako vodítko pro nomenklaturu zvířat, zatímco zoologům ponechává určitý stupeň volnosti při klasifikaci nových druhů a vyšších taxonů. Jinými slovy, to, zda druh sám o sobě je, či není skutečnou entitou, je subjektivní rozhodnutí, ale to, jaké jméno by se na něj mělo vztahovat, není; kodex se vztahuje pouze na to druhé, nikoli na to první. Nové jméno taxonu zveřejněné bez dodržování kodexu může být považováno jednoduše za „nedostupné“, pokud nesplňuje určitá kritéria, nebo zcela spadá z oblasti vědy (např. „vědecký název“ pro Lochneskou příšeru).

Pravidla v kodexu určují, jaká jména jsou potenciálně platná pro jakýkoli taxon zahrnující řady poddruhů a nadčeledi. Její ustanovení mohou být při použití na konkrétní případ upuštěna nebo upravena, pokud by jejich přísné dodržování způsobilo zmatek. Takové výjimky nečiní jednotlivý vědec, bez ohledu na to, jak je ve svém oboru respektován, ale pouze Mezinárodní komise pro zoologickou nomenklaturu, jednající jménem všech zoologů. Komise přijímá taková opatření v reakci na návrhy, které jí byly předloženy. Všimněte si, že formálně zkratka „ICZN“ odkazuje na Komisi, a nikoli na kodex.[Jak odkazovat a odkaz na shrnutí nebo text] Nesprávné použití zkratky je však všudypřítomné a i taxonomové používají zkratku příležitostně, když odkazují na kodex.

Kodex žádnou judikaturu neuznává. Každý spor se rozhoduje přímým použitím kodexu a nikdy odkazem na precedens.

Pravidla a příklady jejich použití

První zveřejněný název organismu nebo skupiny má přednost, pozdější názvy pro tento organismus nebo skupinu jsou juniorní synonyma a nepovažují se za platné.

Doporučujeme:  Počet osiřelých dětí po celém světě

První zveřejněné užití jména má přednost; pozdější užití jména, které se hláskuje stejně, ale používá se k odkazu na různé organismy, jsou juniorní homonyma a musí dostat náhradní jména.

První zveřejněný popis druhu fixuje druhový přídomek; pokud je druh později přesunut do jiného rodu, zachovává si první zveřejněný přídomek, pokud by to nevytvořilo homonymum.

V zájmu stability nomenklatury může být pravidlo přednosti obráceno, pokud byl juniorní název používán velmi široce a po dlouhou dobu.