Tachykininový receptor

Existují tři známé savčí tachykininové receptory označované jako NK1, NK2 a NK3. Všechny patří do skupiny receptorů spřažených s transmembránovým g proteinem a indukují aktivaci fosfolipázy C, produkují inositol trifosfát. NK1, NK2 a NK3 se selektivně vážou na látku P, neurokinin A a neurokinin B.

Neurokinin 1 je receptor spřažený s G proteinem, který se nachází v centrálním nervovém systému a periferním nervovém systému. Endogenním ligandem pro tento receptor je Substance P, i když má určitou afinitu k jiným tachykininům. Protein je produktem genu TACR1. Existují nejméně 2 další Neurokininové receptory, Neurokinin 2 a 3. Tyto receptory mají různou afinitu a aktivitu ligandů.

Tento protein je považován za atraktivní cíl léku.

Antagonisté Neurokininu 1 mohou hrát roli jako nová antiemetika.

Doporučujeme:  Čichová navigace