genetika

Proudění genů

Tok genů (také známý jako genová migrace) je přenos alel genů z jedné populace do druhé. Migrace do nebo z populace může být zodpovědná za výraznou změnu četnosti alel (počet jednotlivých členů nesoucích určitou variantu genu). Přistěhovalectví může mít za následek přidání nového genetického materiálu do zavedeného genofondu konkrétního druhu nebo populace, a naopak emigrace …

Proudění genů Pokračovat ve čtení »

Ernst Mayr

Ani Darwin, ani nikdo jiný v jeho době neznal odpověď na „druhový problém“: jak se může vyvinout více druhů z jednoho společného předka. Ernst Mayr přistoupil k problému s novou definicí pojmu „druh“. Ve své knize Systematika a původ druhů (1942) napsal, že druh není jen skupina morfologicky podobných jedinců, ale skupina, která se může …

Ernst Mayr Pokračovat ve čtení »

Optogenetika

Optogenetika (z řeckého optos, což znamená „viditelný“) je neuromodulační technika používaná v neurovědě, která využívá kombinaci technik z optiky a genetiky ke kontrole a sledování činnosti jednotlivých neuronů v živé tkáni – a to i uvnitř volně se pohybujících zvířat – a k přesnému měření účinků těchto manipulací v reálném čase. Klíčovými činidly používanými v …

Optogenetika Pokračovat ve čtení »

Kvantitativní genetika

Kvantitativní genetika je studium spojitých znaků (jako je výška nebo hmotnost) a jejich základních mechanismů. Jedná se v podstatě o rozšíření jednoduché Mendelovy dědičnosti v tom smyslu, že kombinovaný účinek mnoha základních genů vede ke spojité distribuci fenotypových hodnot. Obor byl založen z evolučního hlediska původci moderní syntézy, R.A. Fisherem, Sewallem Wrightem a J.B.S. Haldanem, …

Kvantitativní genetika Pokračovat ve čtení »

Psychiatrická genetika

Psychiatrická genetika je poměrně nedávný obor behaviorální genetiky, který studuje roli genetiky v různých psychických poruchách, jako je alkoholismus, schizofrenie, bipolární poruchy a neurovývojové poruchy, jako jsou poruchy autistického spektra. Základním principem behaviorální genetiky je genetický polymorfismus, schopnost genu mutovat a nakonec ovlivnit chování. Psychiatrická genetika je oslavována jako mající slibné výsledky v lékařském výzkumu …

Psychiatrická genetika Pokračovat ve čtení »

Kulturní přenos u zvířat

Kulturní přenos, také známý jako kulturní učení, je proces a metoda předávání společensky naučených informací. Kulturní přenos je v rámci druhu značně ovlivněn tím, jak se dospělí lidé stýkají mezi sebou a se svými mláďaty. Rozdíly v kulturním přenosu mezi druhy byly považovány za značně ovlivněné vnějšími faktory, jako je fyzické prostředí, které mohou vést …

Kulturní přenos u zvířat Pokračovat ve čtení »

Frekvence autismu

Počet hlášených případů autismu se za posledních deset let dramaticky zvýšil. Prevalence, výskyt nebo počet dětí s diagnostikovaným autismem se v posledních letech mohou výrazně zvýšit, což vyvolává otázku, zda se na tom mohou podílet i vnější faktory. Stejně jako výskyt, je nejasná i příčina jakýchkoli změn ve výskytu autismu. Různí autoři spekulují, že roli …

Frekvence autismu Pokračovat ve čtení »

Genetický determinismus

Genetický determinismus je myšlenka, že geny určují fyzikální nebo behaviorální fenotyp. Tento termín lze aplikovat na mapování jediného genu na jediný fenotyp nebo na myšlenku, že všechny fenotypy jsou determinovány geny. Zatímco první je dobře zavedený, druhý je obecně biology odmítán a je špatně definován. Důkazem genetického vlivu na fenotypy jsou dědičná onemocnění, například cystická …

Genetický determinismus Pokračovat ve čtení »

Kritika evoluční psychologie

Evoluční psychologie (EP) vyvolala od svého počátku značnou kontroverzi a kritiku. Kritiky zahrnují 1) spory o ověřitelnost evolučních hypotéz, 2) alternativy některých kognitivních předpokladů (jako je masivní modularita) často používaných v evoluční psychologii, 3) údajnou neurčitost pramenící z evolučních předpokladů (např. nejistota ohledně prostředí evoluční adaptace, EEA), 4) rozdílný důraz na význam negenetických a nepřizpůsobivých …

Kritika evoluční psychologie Pokračovat ve čtení »