Bytí

Studium bytí, bytí je v ontologii cokoliv, co lze označit za bytí, ať už transcendentálně nebo imanentně.

Povaha bytí se liší podle filosofie, což dává různé interpretace v rámcích Aristotela, materialismu, idealismu, existencialismu, islámu a marxismu.

Bytí a podstata v Aristotelovi

Mezi prvními dotazy na to, co zahrnuje „bytí“, bylo to, co podnikl Aristoteles. Termín „substance“ pro Aristotela byl přesný metafyzický termín označující jednotlivou věc, o které mohou být učiněna specifická tvrzení. Termín používaný v řečtině pro to, co dnes nazýváme substance, byl ousia, což je současná participa pro sloveso „to be“. Ousia byla přeložena do angličtiny jako substance, ale také, občas, jako essence.

Vzhledem k tomu, že aristotelovský pohled na hmotu je negativní, je „hmota“ nebo „bytí“ reálná věc, která existuje. Vzhledem k tomu, že hmota věci našemu vnímání více zatemňuje, vyplývá z toho, že skutečná podstata objektu je nezávislá na hmotě, její „bytí“ je nezávislé na hmotném světě.

Pro Aristotela jsou pouze duchové a Bohové nezávislí na hmotě, a proto jsou tyto entity čistě „hmota“ nebo „bytí“. To je původ fráze „Jedno v podstatě s Otcem“ nebo moderně „Jedno v bytí s Otcem“ v katolickém Nicejském vyznání víry.

Být v kontinentální filosofii a existencialismu

Někteří filozofové popírají, že by pojem „bytí“ měl vůbec nějaký význam, protože existenci objektu definujeme pouze jeho vztahem k jiným objektům a činům, které provádí. Pojem „já jsem“ nemá sám o sobě žádný význam; musí k němu být připojen nějaký čin nebo vztah. To zase vedlo k myšlence, že „bytí“ a nicota spolu úzce souvisí, rozvíjené v existenciální filosofii.

Existencialističtí filozofové jako Sartre, stejně jako kontinentální filozofové jako Hegel a Heidegger také obsáhle psali o pojmu bytí. Hegel rozlišuje mezi bytím objektů (bytí samo o sobě) a bytím lidí (Geist). Hegel si však nemyslel, že existuje velká naděje na vymezení „smyslu“ bytí, protože být zbaven všech predikátů je prostě nic.

Doporučujeme:  Kenneth Spence

Heidegger ve své snaze znovu položit původní předsókratovské otázky Bytí, proč existuje něco, a ne nic, přemýšlel, jak smysluplně položit otázku smyslu Bytí, protože je jednak největší, protože zahrnuje vše, co je, a jednak nejmenší, protože o něm nelze říci nic konkrétního. Rozlišuje mezi různými způsoby bytostí, soukromý způsob je přítomen-po-ruce, zatímco bytosti v plnějším smyslu jsou popisovány jako připravené-po-ruce. Ten, kdo klade otázku Bytí, je popisován jako Da-sein („tam/tady-bytí“) nebo Bytí-ve-světě. Sartre, lidově chápaný jako chybné čtení Heideggera (četba podporovaná Heideggerovým esejem „Dopis o humanismu“, který reaguje na Sartrovu slavnou adresu, „Existencialismus je humanismus“), používá způsoby Bytí ve snaze ontologicky uzemnit své pojetí svobody tím, že rozlišuje mezi Bytím-v-sobě a Bytím-pro-sebe.

Být v islámské filozofii

Povaha bytí byla také diskutována a zkoumána v islámské filosofii, zejména Ibn Sinou, Suhrawardim a Mullou Sadrou.

Podle marxistického filozofa Georga Lukaca „teprve tehdy, když se jádro bytí ukázalo jako společenské bytí, může se samo bytí jevit jako produkt, zatím nevědomý, lidské činnosti, a tato činnost zase jako rozhodující prvek přeměny bytí.“ (§5 z „Co je ortodoxní marxismus?“ v Dějinách a třídním vědomí) Bytí v marxismu je tedy historickým produktem lidské činnosti nebo práce. Antonio Negri pokračuje ve stejné analýze v knize Divoká anomálie: Síla Spinozovy metafyziky a politiky.