Rogersovská psychoterapie jako úspěšná humanistická psychoterapie

Rogersovská psychoterapie, jejímž autorem je Carl Rogers, je terapeutická technika, při níž klient přebírá aktivní, autonomní roli v terapeutických sezeních. Je založena na myšlence, že klient ví, co je nejlepší, a že úlohou terapeuta je usnadnit klientovi vytvoření prostředí, v němž může dosáhnout pozitivní změny.

Rogersovská terapie se někdy nazývá nedirektivní terapie, protože klientovi je přiznána autonomie. O tom, co se bude probírat, rozhoduje klient, nikoli terapeut. Jak vysvětlil Carl Rogers: „Je to klient, kdo ví, co ho bolí, jakým směrem se vydat, jaké problémy jsou zásadní, jaké zkušenosti byly hluboce pohřbeny.“ V tomto případě je to klient, kdo ví, co ho bolí, jakým směrem se vydat.

Přehled rogersovské terapie

Carl Rogers věřil, že všichni lidé mají schopnost dosáhnout ve svém životě pozitivní změny. Vyvinul terapii zaměřenou na člověka (neboli rogeriánskou terapii) jako techniku, která klientům umožňuje větší samostatnost při terapeutických sezeních. Rogersův přístup k psychoterapii je považován za humanistický, protože se zaměřuje na pozitivní potenciál jednotlivců.

V rogersovské terapii se terapeut obvykle zdržuje poskytování rad nebo stanovování formálních diagnóz. Místo toho je hlavní úlohou terapeuta naslouchat a opakovat to, co klient říká. Rogersovští psychoterapeuti se snaží zdržet nabízení vlastního výkladu událostí nebo výslovných návrhů na řešení situace.

Například pokud klient uvedl, že se cítí stresován tím, že jeho kolega dostal zásluhy za projekt, na kterém klient pracoval, rogersovský psychoterapeut může říci: „Takže to vypadá, že jste rozrušený, protože váš šéf neuznává váš přínos.“ Tímto způsobem se rogeriánský terapeut snaží poskytnout klientovi prostředí, aby mohl prozkoumat své vlastní myšlenky a pocity a sám se rozhodnout, jak dosáhnout pozitivní změny.

Klíčové součásti rogersovské terapie

Podle Carla Rogerse má úspěšná psychoterapie vždy tři klíčové složky:

Doporučujeme:  Kognitivně-behaviorální terapie

Empatie: Rogersovští terapeuti se snaží rozvíjet empatické porozumění myšlenkám a pocitům svých klientů. Když terapeut přesně rozumí myšlenkám klienta a převypráví to, co klient říká, je klient schopen přijít na význam svých vlastních prožitků.

Kongruence: PCA terapeuti usilují o kongruenci, tj. o to, aby si byli ve svých interakcích s klienty vědomi sami sebe, byli upřímní a autentičtí.

Bezpodmínečný pozitivní respekt: Na člověka zaměření terapeuti projevují vůči klientovi soucit a přijetí. Terapeut by měl usilovat o to, aby klienta neodsuzoval a přijímal ho bezpodmínečně (jinými slovy, jeho přijetí klienta nezávisí na tom, co klient říká nebo dělá).

Rogersovo pozdější dílo

V roce 1963 začal Rogers pracovat v Západním institutu behaviorálních věd v La Jolle v Kalifornii. Později spoluzaložil Centrum pro studium člověka, organizaci, která je aktivní dodnes. V Kalifornii Rogers pracoval na uplatnění svých myšlenek mimo tradiční terapeutické prostředí. Například psal o vzdělávání v knize Freedom to Learn: A View of What Education Might Become (Svoboda učení: Pohled na to, čím by se vzdělávání mohlo stát), vydaném v roce 1969. Rogers podporoval učení zaměřené na studenta: vzdělávací atmosféru, v níž se studenti mohou věnovat svým zájmům, a ne pasivně vstřebávat učitelovu přednášku.

Rogers své myšlenky o empatii, kongruenci a bezpodmínečném pozitivním ohledu aplikoval také na politické konflikty. Vedl „encounterové skupiny“ mezi skupinami, které se ocitly v konfliktu, v naději, že jeho terapeutické techniky mohou zlepšit politické vztahy. Vedl encounterové skupiny v Jihoafrické republice během apartheidu a mezi protestanty a katolíky v Severním Irsku. Rogersova práce mu vynesla pochvalu od amerického prezidenta Jimmyho Cartera a nominaci na Nobelovu cenu míru.

Vliv rogersovské terapie v současnosti

Carl Rogers zemřel v roce 1987, ale jeho dílo má na psychoterapeuty stále obrovský vliv. Mnoho terapeutů dnes do své praxe začleňuje prvky terapie zaměřené na klienta, zejména prostřednictvím eklektického přístupu, kdy mohou kombinovat několik typů terapie v rámci jednoho sezení.

Doporučujeme:  Jak se vyrovnat se stresujícími situacemi pomocí psychoterapie psychodrama?

Důležité je, že základní složky terapie, které Rogers předložil (empatie, kongruence a bezpodmínečný pozitivní přístup), může využívat každý terapeut bez ohledu na svůj konkrétní přístup k terapii. Dnes terapeuti uznávají, že klíčem k úspěšné terapii je efektivní vztah mezi klientem a terapeutem (tzv. terapeutické spojenectví nebo terapeutický vztah).

Klíčové poznatky z rogersovské terapie

Carl Rogers vyvinul formu psychoterapie, která se nazývá terapie zaměřená na klienta nebo terapie zaměřená na člověka.

Při terapii zaměřené na klienta vede terapeutické sezení klient a terapeut slouží jako facilitátor, který často přeříkává to, co klient řekl.

Terapeut se snaží o empatické porozumění klientovi, o kongruenci (neboli autenticitu) v terapeutickém sezení a o sdělování bezpodmínečného pozitivního vztahu ke klientovi.

Mimo psychologii Rogers své myšlenky uplatnil v oblasti vzdělávání a mezinárodních konfliktů.

Diskuze