Co je gestalt psychoterapie?

Gestalt terapie je humanistická, holistická, na člověka zaměřená forma psychoterapie, která se zaměřuje na současný život člověka a jeho problémy, nikoli na jeho minulé zkušenosti. Tento přístup zdůrazňuje důležitost pochopení kontextu života člověka a převzetí odpovědnosti namísto obviňování.

Gestalt podle definice odkazuje na formu nebo tvar něčeho a naznačuje, že celek je větší než součet jeho částí. V této konkrétní teorii poradenství je kladen důraz na vnímání. Gestalt terapie věnuje pozornost tomu, jak přikládáme význam a dáváme smysl našemu světu a našim zkušenostem.

Gestalt terapii vyvinul Fritz Perls s pomocí své tehdejší manželky Laury Perlsové a zavedl ji ve 40. letech 20. století jako alternativu k tradičnější psychoanalýze. Fritz i Laura byli vyškoleni v psychoanalýze a gestalt psychologii.

Spolu s dalšími, například Paulem Goodmanem, se společně snažili vyvinout styl terapie, který měl humanistickou povahu. Jinými slovy, tento přístup se zaměřoval na člověka a jedinečnost jeho prožívání.

Klíčové pojmy gestalt psychoterapie

V gestalt terapii vstupuje do hry řada zásadních myšlenek, od vnímání až po sebeuvědomění.

Zkušenost ovlivňuje vnímání

V tomto na klienta zaměřeném přístupu k terapii gestalt psychoterapeut chápe, že nikdo nemůže být zcela objektivní a že jsme ovlivněni svým prostředím a svými zkušenostmi. Terapeut vyškolený v gestalt terapii ponechává svým klientům prostor pro sdílení jejich pravdy, nevnucuje jim svůj úsudek a přijímá pravdivost klientových prožitků.

Protože i terapeuti jsou lidé, je pro gestalt terapeuty důležité, aby zvážili vliv vlastních zkušeností na to, co se v sezení děje.

Na kontextu záleží

Při sezení chtějí gestalt terapeuti poznat zkušenosti svých klientů. Vychází se z toho, že na kontextu záleží, a terapeuti používají techniky, které pomáhají klientovi lépe si uvědomit jeho prožitky, vnímání a reakce na události tady a teď.

Místo toho, aby se gestalt terapeuti cíleně zaměřovali na minulost a žádali klienty, aby cíleně vyvolávali staré zážitky, vycházejí z toho, že jak si klienti budou stále více uvědomovat, budou překonávat existující překážky. V tomto přístupu není žádná nucená práce nebo technika, klíčové je pouze udržování prostoru pro uvědomění klienta.

Přítomnost

Hlavním znakem gestalt terapie je zaměření na přítomnost. Při sezení je pro budování důvěry a bezpečí rozhodující vztah mezi klientem a terapeutem. Když se klient svěřuje, gestalt terapeut mu pomůže vrátit se do přítomnosti, pokud má pocit, že tráví příliš mnoho času v minulosti, nebo pokud ho jeho úzkost může urychlovat do budoucnosti.

Příkladem udržování klienta v přítomnosti může být něco takového, jako je dotazování se klienta na jeho výraz tváře nebo řeč těla, když zpracovává určitou událost nebo zážitek.

Tím, že se ptají na něco, co pozorují v místnosti, pomáhají klientovi vrátit se do přítomnosti a zpracovat to, co se pro něj v danou chvíli děje.

Práce s bolestí

Velmi tvrdě pracujeme na tom, abychom přežili bolestné zážitky, a součástí tohoto přežití může být i vypnutí našeho emocionálního zranění nebo bolestné vzpomínky na danou událost. V gestalt terapii je vám nabídnut prostor, kde už tuto těžkou práci nemusíte vykonávat.

To neznamená, že se věci rychle vynoří, ale nemusí. Gestalt terapeut chápe, že věci, jako jsou bolestivé vzpomínky nebo události, se dostanou do povědomí, až bude klient na uzdravení v této oblasti připraven.

Sebeuvědomění

Během gestalt terapie se mohou objevit prožitková cvičení, která budete provádět s psychoterapeutem. Prožitková cvičení se vztahují k terapeutickým aktivitám prováděným v rámci terapie, které mohou pomoci zvýšit uvědomění a pomoci při zpracování. Jádrem gestalt terapie je uvědomění. Jak říká Frederick Salomon Perls: „Uvědomění samo o sobě je léčivé.“ V tomto případě se jedná o uvědomění si vlastního bytí.

Doporučujeme:  Jak pracuje terapeut s klienty v psychoterapii transpersonální?

Místo klidného sezení a mluvení vás můžeme požádat, abyste se aktivně zapojili do něčeho, jako je hraní rolí, řízená imaginace nebo používání rekvizit, které napomáhají komunikaci a porozumění. Zapojení do prožitkových cvičení může být skvělým způsobem, jak se otevřít a sdílet, zejména pokud je obtížné najít slova nebo pokud máte tendenci zpracovávat spíše vizuálním způsobem. Gestalt terapeuti chápou, že tato cvičení pomáhají zvyšovat uvědomění.

Techniky gestalt psychoterapie

Některé terapeutické přístupy mají tendenci zaměřovat se na terapeuta jako odborníka na trápení a symptomy. Klient má spíše roli žáka, protože terapeut s ním sdílí své znalosti o tom, co prožívá a jak se uzdravit.

V rámci gestalt terapie má klient prostor bezpečně prozkoumat své zkušenosti bez obav z odsouzení. Ve skutečnosti je klient povzbuzován k tomu, aby o svých emocích nebo zážitcích pouze nemluvil, ale aby je přinesl do místnosti, kde je může terapeut v reálném čase zpracovat.

Cílem gestalt terapie je, aby klient spolupracoval s terapeutem na zvýšení osobního uvědomění a aktivně zpochybňoval překážky, které se stavěly do cesty uzdravení.

Slova a jazyk

Při gestalt terapii je důležitá pozornost věnovaná jazyku a tónu. Jak se klienti učí přijímat odpovědnost, učí se používat jazyk, který odráží pocit osobní odpovědnosti, a ne se zaměřovat na druhé. Například místo věty: „Kdyby to nedělal, tak bych se tolik nezlobil!“ lze klienta povzbudit, aby řekl: „Cítím se naštvaný, když to dělá, protože se pak cítím bezvýznamný a to se mi nelíbí.“ V případě, že klient říká, že se mu to nelíbí, může se mu to líbit.

Prázdná židle

Jedná se o cvičení hraní rolí, které umožňuje klientovi představit si a účastnit se rozhovoru s jinou osobou nebo jinou částí sebe sama. Klient sedí naproti prázdné židli a vstupuje do dialogu, jako by mluvil s touto druhou osobou nebo jinou částí sebe sama.

Cvičení s prázdnou židlí může být velmi užitečné při vyvozování důležitých vjemů, významů a dalších informací, které mohou klientům pomoci lépe si uvědomit své emoční prožívání a způsob, jak začít s uzdravováním.

Hraní rolí

Dalším příkladem hraní rolí může být to, co se označuje jako „vrchní a spodní pes“. Při něm se uznává, že klient má různé části svého já. Podobně jako v případě prázdné židle mluví klient jak jako vrchní pes, což je náročnější stránka jeho osobnosti, tak jako podřízený pes, což je submisivnější a poslušnější stránka jeho osobnosti.

Klíčové je uvědomit si vnitřní konflikty, aby se člověk mohl lépe naučit, jak tyto části svého já integrovat do ucelenějšího celku.

Řeč těla

Během sezení gestalt terapeut pozoruje řeč těla a pohyby klienta, například poklepávání nohou, mnutí rukou nebo určitý výraz obličeje. Terapeut se pravděpodobně zmíní o svém pozorování a zeptá se, co se v danou chvíli s danou osobou děje.

Začleněním jazyka může gestalt terapeut dokonce požádat klienta, aby dal své noze, rukám nebo výrazu obličeje hlas a mluvil z tohoto místa.

Doporučujeme:  Jak pracuje terapeut s klienty v psychoterapii klientsky orientované?

Porozumění řeči těla a výrazu tváře

Přehánění

Kromě toho, že gestalt terapeut propůjčí řeči těla hlas, může se ptát na řeč těla klienta. Pokud je pro klienta obtížné najít slova, kterými by vyjádřil to, co se děje, může být požádán, aby daný pohyb přeháněl nebo jej během sezení několikrát za sebou opakoval, aby z něj vytáhl část svého momentálního prožitku.

Klient i terapeut tak dostanou příležitost zpracovat emoce a to, jak se dotyčný mohl naučit odpojit své emocionální prožitky od svých fyzických prožitků.

Lokalizace emocí

Během sezení lidé běžně hovoří o emocích. Mluvit o emocích je něco jiného než emoce prožívat. Když klient mluví o emocích, terapeut se ho může zeptat, kde ve svém těle danou emoci cítí.

Příkladem toho, jak může člověk popsat, jak prožívá emoci ve svém těle, může být „jáma v žaludku“ nebo „mám sevřený hrudník“. Schopnost uvědomit si emocionální prožitek v těle pomáhá klientovi zůstat v přítomnosti a efektivněji zpracovávat své emoce.

Kreativní umění

Další aktivity se podobají artetererapii, jako je malování, sochařství a kreslení, lze také využít k tomu, aby lidé získali vědomí, zůstali přítomní a naučili se zpracovávat daný okamžik. Obecně se v tomto stylu uvádí, že jakákoli technika, kterou lze klientovi nabídnout, kromě tradičního klidného sezení a mluvení, může být užitečná k tomu, aby si mohl lépe uvědomit sebe sama, své prožitky a proces uzdravování.

S čím může gestalt terapie pomoci

Existuje celá řada stavů, které lze pomocí gestalt terapie pomoci, jako je

 • úzkost

 • deprese

 • nízké sebevědomí

 • nízké sebevědomí

 • problémy ve vztazích

Přínosy Gestalt terapie

Mezi potenciální přínosy gestalt terapie patří:

 • zlepšení pocitu sebekontroly

 • lepší schopnost sledovat a regulovat duševní stavy

 • lepší uvědomění si svých potřeb

 • lepší tolerance vůči negativním emocím

 • zlepšení komunikačních dovedností

 • zlepšení všímavosti

 • lepší porozumění emocím

Zůstat v přítomnosti

Cílem Gestalt terapie je, aby si klient lépe uvědomil své prožívání bytí ve světě. Cílem gestalt terapeutů není změnit své klienty. Ve skutečnosti jsou klienti povzbuzováni k tomu, aby se zaměřili na větší uvědomění si sebe sama, zůstali přítomní a zpracovávali věci tady a teď.

Vztah spolupráce mezi terapeutem a klientem je pro proces uzdravování v gestalt terapii zásadní.

Sebeuvědomění a růst

Předpokládá se, že způsob, jakým se učíme přežít zážitky, zejména bolestné, spočívá ve vytváření bloků nebo vytěsňování věcí z vědomí, abychom se mohli posunout vpřed. Jakkoli se to může zdát účinné, může nám to způsobit potíže, protože se naše vnímání sebe sama a našich prožitků stává více rozděleným a roztříštěným.

Samotné techniky, které jsme kdysi používali, abychom si pomohli, se stávají bloky sebeuvědomění a růstu. Zvyšování uvědomění klienta umožňuje tyto bloky identifikovat, řádně zpochybnit a odstranit z cesty, abychom mohli nalézt uzdravení a osobní růst.

Osobní zodpovědnost

Klíčovým cílem gestalt terapie je dát klientům možnost vlastnit a přijmout své zkušenosti. Při obviňování druhých ztrácíme pocit kontroly a stáváme se obětí události nebo druhých, kteří se na události podíleli. Gestalt terapie povzbuzuje klienty, aby zpochybnili tyto staré způsoby, jak jsme si mohli vytvořit význam dané zkušenosti.

Cílem gestalt terapie je naučit se přijmout a přijmout osobní odpovědnost, což klientům umožňuje získat větší pocit kontroly nad svými prožitky a naučit se lépe regulovat své emoce a interakce se světem.

Doporučujeme:  Jak pracovat s rodinnými problémy pomocí psychoterapie rodinné?

Seberegulace a růst

Gestalt terapie naznačuje, že lidé usilují o seberegulaci a růst, ale někdy si vyvinou maladaptivní techniky, aby přežili bolestivé zážitky. Některé z těchto technik nám krátkodobě připadají užitečné, protože mohou pomoci minimalizovat naši bolest nebo trápení.

Z dlouhodobého hlediska nás však zanechávají v citově rozkolísanějších místech, kde nejsme schopni se vyjádřit. Může pro nás být obtížné komunikovat s ostatními a obtížné naučit se účinně regulovat sami sebe a být celistvými, zodpovědnými bytostmi.

Gestalt terapie se domnívá, že i přes některé z těchto neúspěchů jsou lidé stále uzpůsobeni pro tento pocit celistvosti a cítí se tísnivě, když ho nejsme schopni dosáhnout. Náš distres (špatný stres) může vypadat jako fyzická nemoc, emoční reaktivita, izolace a další.

Efektivita gestalt psychoterapie

Výzkumy naznačují, že gestalt terapie může být účinná při léčbě různých stavů včetně úzkostných poruch a poruch osobnosti a je přinejmenším stejně účinná jako jiné psychoterapeutické přístupy.

 • Psychologická studie na lidech trpících úzkostí v Hongkongu zjistila, že čtyři týdny gestalt terapie vedly ke snížení úrovně úzkosti, menšímu vyhýbání se vnitřním prožitkům a větší všímavosti a laskavosti vůči sobě samému. Sebehodnocení však ovlivněno nebylo.

 • Další psychologické studie studií testovaly gestalt terapii u žen s depresí a zjistily, že gestalt psychoterapie je stejně účinná jako kognitivní terapie a v zelpěšní příznaků deprese účinnější než farmakoterapie a klasická léčba.

 • Psychologická studie na rozvedených ženách zjistila, že 12 sezení gestalt terapie zlepšilo sebeúčinnost žen neboli jejich schopnost zvládat situaci.

 • Psyhcologická studie na osobách s bipolární poruchou zjistila, že gestalt terapie je účinnou ambulantní léčbou, která nejen zlepšuje příznaky poruchy, ale pomáhá jedincům zlepšit se v jejich sociálním, pracovním a školním životě.

Co zvážit před výběrem gestalt psychoterapeuta?

Gestalt terapie má některé klady i zápory. Dvěma potenciálními slabinami gestalt terapie je to, že vyžaduje od terapeuta vysoký stupeň osobního rozvoje a znalostí a že se zaměřuje pouze na přítomnost. Terapeuti, kteří nemají hluboké znalosti teorie stojící za gestalt terapií, mohou být v pokušení využívat její techniky a cvičení nahodile, což pravděpodobně nebude sloužit potřebám klienta.

Některým lidem může zaměření na přítomnost připadat omezující. Ačkoli je návrat k minulosti důležitou součástí identifikace toho, co je třeba uzdravit, gestalt terapie je přístup, který se více zaměřuje na prožívání klienta „tady a teď“. Navíc v závislosti na způsobu, jakým se ke cvičením přistupuje, může soustředění na řeč těla a emoce u některých lidí vyvolat pocit nepohodlí, zranitelnosti a obrany, nikoliv bezpečí a podpory.

Jak začít s gestalt psychoterapií?

Pokud si myslíte, že by vám nebo někomu z vašich blízkých mohla gestalt terapie prospět, zvažte následující kroky:

 • Projdětě si seznam gestalt psychoterapeutů

 • Informujte se o ceně.

 • Buďte připraveni odpovídat na otázky týkající se přítomného okamžiku. Očekávejte, že se vás terapeut bude ptát na vaše prožívání v přítomném okamžiku. Terapeut může například začít sezení otázkou: „Co se s vámi právě teď děje?“.

Diskuze