Kognitivně-behaviorální terapie

KBT je strukturovaná, časově omezená, na problém zaměřená a na cíl orientovaná forma psychoterapie. KBT pomáhá lidem naučit se identifikovat, zpochybňovat a měnit způsob, jakým jejich myšlenky, postoje a přesvědčení souvisejí s emočními a behaviorálními reakcemi, které jim způsobují potíže.

Co je kognitivně-behaviorální terapie?

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je praktická, krátkodobá forma psychoterapie. Pomáhá lidem rozvíjet dovednosti a strategie, jak se stát zdravými a udržet si duševní zdraví.

KBT se zaměřuje na problémy, které se objevují v každodenním životě. KBT pomáhá lidem prozkoumat, jakým způsobem vnímají to, co se kolem nich děje, a jak toto vnímání ovlivňuje jejich pocity.

KBT je

 • je strukturovaná

 • je časově omezená (obvykle 6-20 sezení).

 • je zaměřena na problém a cíl.

 • učí strategiím a dovednostem

 • je založena na proaktivním, sdíleném terapeutickém vztahu mezi terapeutem a klientem.

Jak kognitivně-behaviorální terapie funguje?

Při KBT se klienti učí identifikovat, zpochybňovat a měnit myšlenky, postoje a přesvědčení související s emočními a behaviorálními reakcemi, které jim způsobují potíže.

Sledováním a zaznamenáváním myšlenek během rozrušujících situací se lidé učí, že to, jak myslí, může přispívat k emočním problémům, jako jsou deprese a úzkost. KBT pomáhá tyto emoční problémy zmírnit tím, že klienty učí:

 • identifikovat zkreslení ve svém myšlení

 • vnímat myšlenky spíše jako představy o tom, co se děje, než jako fakta

 • ustoupit od svého myšlení a zvážit situace z různých úhlů pohledu.

Model kognitivně behaviorálním terapie

Model KBT je postaven na obousměrném vztahu mezi myšlenkami („kognicí“) a chováním. Každá z nich může ovlivňovat druhou.

V KBT existují tři úrovně poznání:

 • Vědomé myšlenky: Vědomé myšlenky: Racionální myšlenky a volby, které jsou činěny s plným vědomím.

 • Automatické myšlenky: Myšlenky, které plynou rychle, takže si jich nemusíte být plně vědomi. To může znamenat, že je nemůžete zkontrolovat z hlediska správnosti nebo relevance. U člověka s duševním problémem nemusí být tyto myšlenky logické.

 • Schémata: Základní přesvědčení a osobní pravidla pro zpracování informací. Schémata jsou utvářena vlivy z dětství a dalšími životními zkušenostmi.

Doporučujeme:  Dysmenorea

Chování lze změnit pomocí technik, jako je sebekontrola, plánování aktivit (u deprese) a prevence expozice a reakce (u úzkosti).

KBT a svépomoc

Existuje mnoho svépomocných knih a webových stránek založených na kognitivně-behaviorálních principech. Důkazy ukazují, že tyto zdroje jsou užitečnější, pokud se osobě dostane také podpory od psychoterapeuta, zejména pokud má špatnou náladu ovlivněnou psychickou poruchou. Mezi svépomocné přístupy založené na KBT patří např:

 • počítačová KBT

 • odborně podporované sebeřízení

Komu může kognitivně-behaviorální terapie prospět?

O KBT bylo provedeno mnoho výzkumů. Důkazy naznačují, že je účinná zejména při terapii úzkosti a deprese. KBT byla také přizpůsobena dalším specifickým problémům.

KBT se například používá také u:

 • bipolární poruchy

 • poruch příjmu potravy

 • generalizované úzkostné poruchy

 • obsedantně-kompulzivní poruchy

 • panické poruchy

 • posttraumatické stresové poruchy

 • schizofrenie a psychóz

 • specifických fobií

 • poruch způsobených užíváním návykových látek

Jak poznám, že je KBT pro mě vhodná?

Většina lidí během několika prvních sezení pozná, zda jim KBT vyhovuje a zda splňuje jejich potřeby. Pokud jim terapie“nesedí“, může terapeut léčbu upravit nebo navrhnout jiné možnosti.

Obecně platí, že KBT může být dobrou volbou terapie, pokud:

 • máte zájem naučit se praktickým dovednostem, které vám pomohou zvládat každodenní život

 • máte zájem o procvičování strategií změny („domácí úkoly“) mezi sezeními, abyste upevnili zlepšení.

KBT pro vás nemusí být vhodná, pokud se chcete zaměřit výhradně na problémy z minulosti nebo pokud chcete podpůrné poradenství.

Jak dlouho KBT trvá?

KBT je časově omezený, cílený přístup. U problémů, jako je úzkost a deprese, KBT obvykle zahrnuje 12 až 20 sezení. Délka léčby se však může lišit v závislosti na závažnosti a složitosti vašich problémů – u některých lidí dojde k výraznému zlepšení během čtyř až šesti sezení, zatímco jiní mohou potřebovat více než 20 sezení.

Doporučujeme:  Mimosmyslové vnímání

Co mohu očekávat při první návštěvě u terapeuta KBT?

Při první návštěvě s terapeutem KBT proberete:

 • povahu a příčiny vašich obtíží a faktory, které by je mohly udržovat

 • jak bude terapeut aplikovat model KBT na vaše konkrétní problémy

 • jak mohou úkoly, které budete v terapii plnit, působit na změnu různých aspektů problémů

 • co chcete od psychoterapie získat

Diskuze