Komplexní posttraumatický stres (C-PTSD)

Komplexní posttraumatická stresová porucha(C-PTSD) označuje specifický typ posttraumatické stresové poruchy. C-PTSD, známá také jako vývojové trauma, se rozvíjí v reakci na dlouhodobé trauma nebo opakované traumatické události. K tomuto traumatu často, ale ne vždy, dochází v dětství. Tím se liší od PTSD, která se běžně vyskytuje u příslušníků armády, ale může se objevit po jediné traumatické události kdykoli v životě.

Jak PTSD, tak C-PTSD se mohou zlepšit díky léčbě vyškoleným odborníkem na duševní zdraví. Mezi možnosti léčby patří tradiční psychoterapie, ale pomoci mohou i jiné přístupy. Začněte hledat soucitnou podporu při překonávání C-PTSD vyhledáním poskytovatele duševního zdraví ve vašem okolí v našem adresáři.

Komplexní příznaky PTSD

Světová zdravotnická organizace je jednou ze skupin, které podporují existenci C-PTSD. Je zahrnuta jako diagnóza v jejich publikaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-11) z roku 2018.

Diagnostická kritéria pro C-PTSD podle klasifikace WHO zahrnují mnoho stejných příznaků jako obecná PTSD, tj.:

 • vtíravé příznaky: flashbacky a noční můry
 • vyhýbavé příznaky: emoční otupělost, disociace, vyhýbání se potenciálním spouštěčům.
 • reaktivní příznaky: hypervigilance, nespavost atd.

Diagnóza C-PTSD však zahrnuje také tři další kategorie. Patří mezi ně:

 • potíže s regulací emocí
 • vytváření negativního obrazu sebe sama
 • problémy s mezilidskými vztahy

Příznaky C-PTSD

Příznaky C-PTSD se mohou projevovat mnoha různými způsoby. Mezi nejčastější příznaky C-PTSD patří:

 • období intenzivní deprese, myšlenky na sebevraždu nebo obojí.
 • potíže se zvládáním emočních impulzů
 • tendence vidět se v negativním světle
 • snížené sebehodnocení nebo soucit se sebou samým
 • přetrvávající nebo opakující se pocity studu nebo viny
 • ztráta víry v osobní systém víry nebo morální kodex
 • potíže s důvěrou v intimní partnery nebo lidi obecně

Výzkum naznačuje, že C-PTSD může také přispívat k pocitům bezmoci, zranitelnosti a hněvu vůči zdroji traumatu, zejména pokud bylo trauma způsobeno pachatelem. Tyto pocity mohou přispívat k touze po pomstě.

Doporučujeme:  Smutek a truchlení

Co způsobuje C-PTSD?

K rozvoji C-PTSD může přispět kterýkoli z následujících zážitků:

 • zneužívání dětí
 • zanedbávání v dětství
 • citové zneužívání
 • násilí ze strany intimního partnera
 • opakované sexuální zneužívání
 • život uprchlíka nebo válečného zajatce nebo život v koncentračním táboře

Stručně řečeno, jak PTSD, tak C-PTSD jsou způsobeny traumatem. Psychologové však považují C-PTSD za specifický důsledek dlouhodobého traumatu. U lidí, kteří jsou opakovaně vystaveni traumatickým zážitkům nebo žijí v násilných, zneužívajících nebo traumatizujících situacích, se může vyvinout C-PTSD.

Odborníci se domnívají, že závažnost příznaků u člověka může záviset na několika faktorech, včetně:

 • zda k traumatu došlo v dětství
 • zda byl za trauma zodpovědný rodič nebo pečující osoba
 • zda měla osoba v období traumatu nějakou podporu
 • jak dlouho trauma trvalo

Prožití jednoho traumatu nebo kratší období zneužívání či zanedbávání může také způsobit traumatizaci, ale tento typ traumatu častěji vede k příznakům, které odpovídají kritériím standardní posttraumatické stresové poruchy.

Vztahy a komplexní posttraumatická stresová porucha

Vyrovnávání se s následky dlouhodobého traumatu může ovlivnit emoční pohodu a kvalitu života. C-PTSD může také způsobovat problémy ve vztazích. Zkušenost s dlouhodobým zneužíváním, bolestí nebo jiným utrpením může ztížit navazování vztahů s ostatními. Změny nálady a vnímání sebe sama mohou také způsobit, že někdo má pocit, že už není tím, kým býval. Mohou ztratit vládu nad svým pocitem sebe sama nebo osobní identitou.

Diskuze