Leden 2023

Cross-modal perception

Crossmodal (nebo „cross-modal“) vnímání se vyskytuje tam, kde vnímání zahrnuje interakce mezi dvěma nebo více různými smyslovými modalitami. Příkladem je synestezie, smyslová substituce a McGurkův efekt, při kterém se při vnímání řeči vzájemně ovlivňují zrak a sluch. Crossmodal vnímání, crossmodální integrace a crossmodální plasticita lidského mozku jsou stále více studovány v neurovědě, aby se lépe […]

Cross-modal perception Read More »

Asistenční pracovníci bez licence

Nelicencovaný pomocný personál (UAP) je zastřešující termín označující pracovní třídu paraprofesionálů, kteří pomáhají jednotlivcům s tělesným postižením, mentálním postižením a dalšími potřebami zdravotní péče s jejich činností každodenního života (ADL) a poskytují péči u lůžka – včetně základních ošetřovatelských výkonů – to vše pod dohledem registrované zdravotní sestry, licencované praktické zdravotní sestry nebo jiného zdravotnického

Asistenční pracovníci bez licence Read More »

Jacobsenův syndrom

Jacobsenův syndrom, známý také jako delece 11q, je vzácná vrozená porucha vyplývající z delece terminální oblasti chromozomu 11, která zahrnuje pásmo 11q24.1. Může způsobit mírnou mentální retardaci, výrazný vzhled obličeje a řadu fyzických problémů včetně srdečních vad a poruchy krvácivosti. Syndrom byl poprvé identifikován dánskou lékařkou Petrou Jacobsenovou v roce 1973 a předpokládá se, že

Jacobsenův syndrom Read More »

Učená pracovitost

Učená pracovitost je behaviorálně zakořeněná teorie vyvinutá Robertem Eisenbergerem k vysvětlení rozdílů ve všeobecném pracovním úsilí mezi lidmi s rovnocennými schopnostmi. Podle Eisenbergera jsou jedinci, kteří jsou posíleni pro vyvinutí vysokého úsilí na úkol, také sekundárně posíleni pocitem vysokého úsilí. Jedinci s historií tohoto vysokého úsilí posílení jsou více náchylní k zobecnění vysokého úsilí na

Učená pracovitost Read More »

Agentura (filozofie)

Ve filosofii a sociologii je děj schopnost agenta (osoby nebo jiné entity) jednat ve světě. Ve filosofii je děj považován za náležející tomuto agentovi, i když tento agent představuje fiktivní postavu, nebo nějakou jinou neexistující entitu. Schopnost jednat zpočátku neznamená specifický morální rozměr schopnosti učinit volbu jednat, a morální děj je proto odlišný pojem. V

Agentura (filozofie) Read More »

Vojáci

Vojenský personál je personálem naverbovaným pro službu v ozbrojených silách. Vojenští psychologové se zabývají jejich náborem a vojenským výcvikem a studovali je extinsive v psychologické poddisciplíně vojenské psychologie.

Vojáci Read More »

Styly interakce

Interakční styly jsou seskupení 16 typů MBTI nástroje psychometriky a jungovské psychologie. Model Interakčních stylů vyvinula Linda Berensová, PhD, zakladatelka Temperament Research Institute. Tento model staví na Temperament modelu Davida Keirseyho a jeho podkategoriích a je založen na pozorovatelných vzorcích chování, které jsou dosti podobné „Sociálním stylům“ Davida Merrilla a DiSC teorii Williama Moultona Marstona.

Styly interakce Read More »

Aplysia žábry a sifon abstinenční reflex

Aplysia gill and siphon withdrawal reflex (GSWR) je nedobrovolný obranný reflex mořského zajíce Aplysia californica, velkého mořského hlemýždě nebo mořského slimáka bez krunýře. Tento reflex způsobí, že se jemný sifon a žábry mořského zajíce stáhnou, když je zvíře vyrušeno. Aplysia californica se používá v neurovědeckém výzkumu pro studium buněčného základu chování včetně: zvykání, dishabituace a

Aplysia žábry a sifon abstinenční reflex Read More »

Vliv nadmořské výšky

Procentuální nasycení hemoglobinu kyslíkem určuje obsah kyslíku v naší krvi. Poté, co tělo dosáhne výšky kolem 7000 stop (2100 m) nad mořem, začne nasycení oxyhemoglobinu prudce klesat. Protože mozek je orgán, který vyžaduje většinu kyslíku v těle, jeho účinnost je ovlivněna poklesem hladiny kyslíku v krvi. Časné účinky jsou snížená koncentrace [citace nutná] atd. V

Vliv nadmořské výšky Read More »