Negativní výběr

V biologii má negativní výběr dvě různé definice podle toho, zda je způsoben přirozeným nebo umělým výběrem.

Negativní selekce je v přirozeném výběru selektivní odstranění vzácných alel, které jsou škodlivé. Tomu se také říká čistící selekce a může vést k zachování uchovávaných genových sekvencí mezi druhy po dlouhá období evolučního času. Probíhající proces čištění škodlivých alel, způsobený neustálým výskytem nových škodlivých mutantů, se označuje jako selekce pozadí.

V umělém výběru je negativní selekce tam, kde se vybírají spíše negativní než pozitivní rysy druhu. Obecně není žádoucí, ale je způsobena špatným hospodařením, kdy lidé jedí nejlepší rostliny nebo zvířata, která mají, což vede k horším a horším stavům; často se to vyskytovalo například v primitivním včelařství. Jiným, modernějším příkladem jsou regulace ryb a zvěře, kdy se musely vypustit ryby nedosahující určité velikosti a jeleni nedosahující určité velikosti nemohli být loveni, což vedlo k poddimenzované populaci jelenů a ryb. Někteří zastánci eugeniky tvrdí, že medicína a další technologické, společenské a kulturní postupy způsobují u lidí negativní selekci, známou také jako dysgenie. Podle nich se člověk jako druh projevuje v důsledku toho stále více negativních rysů. V případě mikrobiologie a molekulární biologie se negativní selekce používá k vyšetření mikroorganismů, které nedisponují určitým fenotypem. Příkladem toho je replikační pokovování.

Negativní výběr je v politice proces, který se odehrává v rigidních hierarchiích, především v diktaturách.

Osoba na vrcholu hierarchie, která si přeje zůstat u moci navždy, si vybírá své spolupracovníky s prvotním kritériem neschopnosti – nesmí být dostatečně kompetentní, aby ho zbavili moci. Společníci dělají totéž s těmi, kteří jsou v hierarchii pod nimi, a hierarchie je postupně zaplňována stále více a více nekompetentními lidmi.

Pokud diktátor uvidí, že je přesto ohrožen, odstraní ty, kteří ho ohrožují, z jejich pozic – „očistí“ hierarchii.
Prázdné pozice v hierarchii jsou obvykle obsazeny lidmi zdola – těmi, kteří byli méně kompetentní než jejich předchozí páni.
Takže postupem času se hierarchie stává méně a méně efektivní. Jak se to stává relativně často, jakmile diktátor zemře, nebo je odstraněn nějakým vnějším vlivem, to, co zůstává, je hrubě neúčinná hierarchie.