SCAN

SCAN nebo Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry je sada nástrojů vytvořených WHO zaměřených na diagnostiku a měření duševních onemocnění, která se mohou objevit v dospělosti. Není konstruován explicitně pro použití s eiher ICD-10 nebo DSM-IV, ale může být použit pro oba systémy. SCAN systém byl původně nazýván PSE, nebo Současné státní vyšetření, ale od verze 10 (PSE-10) je běžně přijímaný název SCAN. Současná verze SCAN je 2.1.

Celý SCAN rozhovor se skládá z 1 872 položek, rozložených do 28 sekcí. Většina pacientů však bude potřebovat pouze části rozhovoru a na začátku každé sekce se posuzuje, zda je daná sekce skutečně relevantní. Sekce jsou následující:

Sekce 0 – Facesheet a sociodemografické položky

První část rozhovoru SCAN se zabývá sociodemografickými položkami, jako je věk, pohlaví, vzdělání atd.

Oddíl 1 – Zahájení pohovoru

V sekci 1 (druhá sekce) se tazatel začne ptát respondenta nebo pacienta na to, jaké druhy příznaků se vyskytly. Tato sekce se nepoužívá při diagnostice, ale má tazateli pomoci určit, na které položky při pohovoru má klást důraz. Jako taková je screeningovým nástrojem pro část 1 pohovoru (sekce 2 až 13).

Oddíl 2 – Somatoformní a disociativní symtomy

Oddíl 2 je primárně zaměřen na somatoformní a disociativní symptomy a je hodnocen jak přímými otázkami, tak pozorováním pacienta.

Oddíl 3 – Znepokojení, napětí atd.

Oddíl 3 zkoumá míru obav a napětí u pacienta, přímými otázkami o pocitech obav, nervovém napětí, svalovém napětí, únavě, citlivosti na hluk atd.

Bod 4 – Panika, úzkost a fobie

Oddíl 4 měří stupeň a fyziologické reakce spojené s potenciálními záchvaty úzkosti a fobií, včetně chování, při kterém se situace kvůli fobiím vyhýbají. Měří se také strach z umírání a generalizovaná úzkostná porucha.

Bod 5 – Obsediční příznaky

Oddíl 5 zkoumá přímými otázkami, zda respondent zažívá chování charakteristické pro OCD.

Doporučujeme:  Nemoc Charcot-Marie-Tooth

Sekce 6 – Depresivní nálada a myšlenky

Paragraf 6 měří přímými otázkami, zda je respondent v depresi, položkami týkajícími se pocitu nízkosti, nekontrolovaného pláče, anhedonie, ztráty citu, sebevražedných tendencí, sociálního stažení, nespavosti nebo hypersomnie, dysthymie atd.

Sekce 7 – Myšlení, koncentrace, energie, zájem

Sekce 7 měří kognitivní fungování prostřednictvím přímých otázek o koncentraci, ztrátě zájmů nebo pohonu a zahlcení každodenními úkoly.

Oddíl 8 – Tělesné funkce

Sekce 8 klade přímé otázky ohledně váhy a váhového přírůstku/úbytku, apetitu, spánkových vzorců a libida.

Bod 9 – Poruchy příjmu potravy

Sekce 9 si klade za cíl diagnostikovat poruchy příjmu potravy, jako je bulimie a anorexia nervosa.

Oddíl 10 – Expanzivní nálada a myšlenky

Oddíl 10 měří, zda respondent pociťuje euforii nebo abnormálně zvýšenou náladu ((mánii), což lze použít například při diagnostice bipolárních poruch.

Oddíl 11 – Užívání alkoholu

Oddíl 11 měří prostřednictvím přímých otázek množství zkonzumovaných alkoholických nápojů a sociální, právní, fyzické a jiné problémy související s užíváním alkoholu.

Oddíl 12 – Užívání jiných psychoaktivních látek než alkoholu

Paragraf 12 opatření, opět prostřednictvím přímých otázek, stejně jako paragraf 11, se týká pouze léků na předpis, nedovolených drog a nikotinu.

Oddíl 13 – Rušení a přiřazování pro první část

Tato část je tazatelem hodnocena na základě klinického obrazu rozhovoru a pacienta obecně, a není tedy doplněna přímými otázkami.

Sekce 14 – Obrazovka pro položky druhé části

Stejně jako sekce 1, i sekce 14 slouží k prověření existence příznaků, v tomto případě pro část 2 rozhovoru SCAN, která se zaměřuje na psychotické příznaky.

Článek 15 – Jazykové problémy u zkoušek

V této sekci tazatel hodnotí existenci jakýchkoli jazykových problémů, které znemožňují vedení pohovoru. Mnoho dalších sekcí poskytuje možnosti hodnocení toho, že hodnocení jednotlivých položek je nemožné kvůli přítomnosti jazykových problémů zaznamenaných v sekci 15.

Doporučujeme:  Odontoblast

Sekce 16 – Poruchy vnímání jiné než halucinace

Paragraf 16 měří prostřednictvím přímých otázek, zda jsou přítomny jiné než halucinační poruchy vnímání. Ty se mohou prezentovat tím, že respondenti prohlašují, že mají zkušenosti s tím, že jejich okolí je zkreslené, nebo neskutečné (derealizace), nebo že oni sami nejsou skuteční, ale spíše jako postavy ve hře (depersonalizace). Zkušenosti, jako je přesvědčení, že jejich odraz je k nepoznání, nebo že jejich vzhled byl změněn, jsou zde také hodnoceny.

Bod 17 – Halucinace

V této sekci je respondent dotázán na prožívání halucinací, ať už zrakových, sluchových (slovních nebo neverbálních), čichových, hmatových nebo sexuálních.

Článek 18 – Zkušenosti s poruchou myšlení a nahrazení vůle

Paragraf 18 měří existenci a typ poruch myšlení. Patří mezi ně myšlenky respondentů, které jsou čteny, hlasitě (tj. mají zvuk podobný hlasu), ozývají se ozvěnou, jsou vysílány, nebo dokonce ukradeny. Hodnotí se zde i zkušenosti s myšlenkami, které jsou vkládány do myslí respondentů, stejně jako zkušenost s tím, že se myšlenky zastaví, nedobrovolně, tak náhle, jako když se odpojí televize. Hodnotí se i alternativní myšlenkové směry, které nepatří respondentovi, ale které se vyjadřují k myšlenkám respondenta. Stejně tak je hodnocena zkušenost s vnějšími silami (např. jinými lidmi), které ovládají vůli, hlas, rukopis, jednání nebo vliv respondentů.

Bludy o špehování a další paranoidní bludy jsou hodnoceny přímými otázkami v této sekci. Mezi další typy bludů, kterými se tato sekce zabývá, patří, že ostatní nejsou tím, za koho se vydávají, že lidé blízcí respondentovi byli nahrazeni dvojníky a bludy o konspiraci. Dále jsou hodnoceny hypochondrické bludy a grandiózní bludy atd. tazatelem.

Oddíl 20 – Další informace pro klasifikaci příznaků části 2

Tato část je plně hodnocena tazatelem po skončení rozhovoru a zabývá se aspekty trvání a průběhu schizofrenie a psychózy a dalších příznaků hodnocených v části 2 rozhovoru SCAN.

Doporučujeme:  Cerebrovaskulární nehody

Oddíl 21 – Kognitivní poškození a pokles

Tento oddíl se skládá ze série testů, které má respondent provést, aby zjistil přítomnost kognitivních poruch, jako je demence. Většina oddílu se skládá z Minimentální státní zkoušky (MMSE). Ta zahrnuje testování schopnosti respondentů vědět, kde se nacházejí, jaké je datum a rok, pamatovat si slova, řídit se pokyny, pozorností a soustředěním.

Paragraf 22 – Motorické a behaviorální prvky

Tato část je hodnocena tazatelem na základě pozorování respondentů, nebo nahlédnutí do jejich lékařských karet. Hodnocena je celá řada položek, včetně nedostatečné aktivity, strnulosti, roztěkanosti, agitace, ambitendence, echopraxie, trapného nebo bizarního chování, histrionického chování, sebepoškozování, hromadění předmětů a celá řada negativních příznaků.

Bod 24 – Poruchy řeči

Sekce 25 – Kontrolní seznam autistického spektra

Oddíly 26 a 27 – kontrolní seznam skupin položek, schéma klinické historie