Dendrites

Dendrity (z řeckého δένδρον déndron, „strom“) jsou rozvětvené projekce neuronu, které působí na vedení elektrochemické stimulace přijaté z jiných nervových buněk do buněčného těla nebo somy neuronu, ze kterého dendrity vycházejí. Elektrická stimulace je přenášena na dendrity předcházejícími neurony prostřednictvím synapsí, které jsou umístěny na různých místech v celém dendritickém arboru. Dendrity hrají rozhodující roli při integraci těchto synaptických vstupů a při určování míry, do jaké neuron produkuje akční potenciály. Nedávný výzkum také zjistil, že dendrity mohou podporovat akční potenciály a uvolňovat neurotransmitery. Tato vlastnost byla původně považována za specifickou pro axony.

Elektrické vlastnosti dendritů

Struktura a větvení dendritů neuronu, stejně jako dostupnost a kolísání vodivostí iontů řízených napětím, silně ovlivňuje, jak integruje vstup z jiných neuronů, zejména těch, které vstupují jen slabě. Tato integrace je jak „časová“ – zahrnuje sumaci podnětů, které přicházejí v rychlém sledu – tak „prostorová“ – zahrnující agregaci excitačních a inhibičních vstupů z oddělených větví.

Dříve se věřilo, že dendrity pouze pasivně přenášejí stimulaci . V tomto příkladu změny napětí naměřené v buněčném těle vyplývají z aktivace distálních synapsí, které se šíří do somy bez pomoci iontových kanálů řízených napětím. Teorie pasivních kabelů popisuje, jak změny napětí na určitém místě na dendritu přenášejí tento elektrický signál systémem konvergujících dendritových segmentů různých průměrů, délek a elektrických vlastností. Na základě teorie pasivních kabelů lze sledovat, jak změny dendritické morfologie neuronu mění membránové napětí v somě, a tedy jak variace dendritových architektur ovlivňuje celkové výstupní charakteristiky neuronu.

Ačkoli teorie pasivních kabelů nabízí poznatky týkající se šíření vstupů podél dendritových segmentů, je důležité mít na paměti, že dendritové membrány jsou hostitelem rohu hojnosti proteinů, z nichž některé mohou pomoci zesílit nebo zeslabit synaptický vstup. Sodíkové, vápníkové a draslíkové kanály se podílejí na modulaci vstupů. Je možné, že každý z těchto druhů iontů má rodinu typů kanálů, z nichž každý má své vlastní biofyzikální vlastnosti důležité pro modulaci synaptických vstupů. Tyto vlastnosti zahrnují latenci otevření kanálu, elektrickou vodivost iontového póru, aktivační napětí a dobu aktivace. Tímto způsobem může být slabý vstup z distální synapse zesílen sodíkovými a vápníkovými proudy na cestě do somy, takže účinky distální synapse nejsou o nic méně robustní než účinky proximální synapse.

Doporučujeme:  Bereitschaftspotential

Jedním z důležitých rysů dendritů, obdařených aktivními vodivostmi řízenými napětím, je jejich schopnost posílat akční potenciály zpět do dendritického arboru. Známé jako zpětně propagující akční potenciály, tyto signály depolarizují dendritický arbor a poskytují rozhodující složku k modulaci synapse a dlouhodobé potenciaci.Dále pak řetězec zpětně propagujících akčních potenciálů uměle generovaných v somě může u určitých typů neuronů vyvolat kalciový akční potenciál v iniciační zóně dendritu. Zda má tento mechanismus fyziologický význam, zůstává otevřenou otázkou.

soma, axon (axon hillock, axoplasmus, axolemma, neurofibril/neurofilament), dendrit (Nisslovo tělo, dendritická páteř, apikální dendrit, bazální dendrit)typy (bipolární, pseudounipolární, multipolární, pyramidové, Purkinje, granule)

GSA, GVA, SSA, SVA, vlákna (Ia, Ib nebo Golgi, II nebo Aβ, III nebo Aδ nebo rychlá bolest, IV nebo C nebo pomalá bolest)

GSE, GVE, SVE, horní motorický neuron, dolní motorický neuron (α motorneuron, γ motorneuron)

neuropil, synaptický váček, neuromuskulární spojení, elektrická synapse – Interneuron (Renshaw)

Volné nervové zakončení, Meissnerova krvinka, Merkelové nervové zakončení, Svalové vřeteno, Pacinianova krvinka, Ruffiniho zakončení, Čichový receptorový neuron, Fotoreceptorová buňka, Vlasové buňky, Chuťové buňky

astrocyt, oligodendrocyt, ependymální buňky, mikroglie, radiální glie

Schwannova buňka, oligodendrocyt, Ranvierovy uzliny, internoda, Schmidt-Lantermanovy řezy, neurolemma

epineurium, perineurium, endoneurium, nervový fascikl, meninges