Narcistická obranyschopnost

„Narcistická obrana byla definována jako procesy, kdy jsou idealizované aspekty já zachovány a omezení já a [ostatních] popřena“.

„Narcistická obrana“ se může teoreticky objevit v kterékoli fázi sebevývoje… a zahrnuje přecenění sebestruktury“. Původně se však takové „narcistické obranné mechanismy vyvíjejí jako nejstarší obranné mechanismy“: zahrnují „popírání, zkreslování a bludnou projekci“.

Rozdělení je obranný mechanismus, který dominuje funkci všech narcistů. Vidí lidi a situace černobíle, buď všechny špatné, nebo všechny dobré bez odstínů šedi. Projekce se často používá ve spojení s rozdělením.

‚Přesné náznaky specificky narcistické obrany nenajdeme ve Freudových dílech‘. Jeden z Freudových esejů, O narcismu, zdůraznil, jak ‚i velcí zločinci a humoristé, jak jsou zastoupeni v literatuře, nutí náš zájem narcistickou důsledností, s níž se jim daří držet od svého ega dál cokoliv, co by ho snižovalo‘; nespecifikoval však mechanismy, které jim to umožnily.

Další z Freudových esejů, „Truchlění a melancholie“ nahlížela na narcistickou regresi jako na odpověď na ztrátu objektu: „narcistické ztotožnění se s objektem se pak stává náhražkou erotické katexie, jejímž výsledkem je, že navzdory konfliktu s milovanou osobou se milostného vztahu není třeba vzdát“.

V době velkého shrnutí prvního psychoanalytického půlstoletí od Otto Fenichela bylo jasné, že projekce, že „tento primitivní obranný mechanismus může být široce používán pouze tehdy, je-li funkce ega spočívající ve zkoušení reality vážně poškozena narcistickou regresí“. Podobně introjekce a „identifikace, prováděná introjekcí, je nejprimitivnější formou vztahu k objektům“, objevující se rovněž v regresi.

Fenichel se také podíval na „excentriky, kterým se víceméně podařilo znovu získat jistotu primárního narcismu a kteří mají pocit, že se mi nemůže nic stát“…jejich dětství je ušetřilo každodenních konfliktů s realitou, které nutí ostatní děti vzdát se archaických stádií zavržení nelibosti a obrátit se k realitě“.

Doporučujeme:  Filmy (zábava)

Jacques Lacan, sledující onu linii Freudovy myšlenky, která by ‚viděla ego jako produkt…jeho geneze v identifikacích‘, považoval ego samo o sobě za narcistickou obhajobu: hnáno ‚narcistickou vášní“…ego zanedbává, skotomizuje, špatně si vykládá vjemy, které ho nutí reagovat na realitu‘.

Melanie Kleinová, zdůrazňujíc projektivní identifikaci v narcismu, usoudila, že „dítě je a stává se tím, o čem věří, že dělá a dělal se svými objekty – a tím, jak se brání proti tomuto vědomí (manické obraně) “. Pro Kleinianse bylo v jádru „manické obrany…triáda pocitů – ovládání, triumf a pohrdání“.

Následně zkoumá to, co nazval „narcistickými všemocnými objektovými vztahy“, „Herbert Rosenfeld zkoumá roli všemohoucnosti, introjektivní a projektivní identifikace a závisti jako obrany proti uznání oddělení ega a objektu…narcistického“.

V návaznosti na Kleina teorie vztahů s objekty, zahrnující zejména ‚zástupce amerických škol (Otto Kernberg, Heinz Kohut)…umožnila lepší vymezení narcistických obranných procesů, založených na analýze mechanismů popírání, separace, projektivní identifikace a patologické idealizace‘

Kernberg zvláště zdůraznil část „ Splitting…the active process of keeping apart introjections and identifications of opposite quality…a fundamental cause of ego weakness“. Kohut také zdůraznil skutečnost, že v narcismu „vertikální splity jsou mezi sebe-strukturami (mimo jiné) – „I am grand“ a „I an wretched“ – s velmi malou komunikací mezi nimi“.

Neville Symington však přikládal větší váhu na cestě „ osoba ovládaná narcistickými proudy … přežívá díky tomu, že je schopna vnímat emocionální tón druhého … nosí pláště druhých“; zatímco pro Spotnitze je klíčovým prvkem to, že narcista „obrací tyto pocity dovnitř a začíná útočit na své já. Tomu se říká narcistická obrana“

Kernberg „by také interpretoval a objasnil pozitivní aspekty narcistické obrany“. Kohut také zdůraznil, že v „archaickém narcismu…tyto pozice představují nezbytné a zdravé dozrávací kroky“.

Doporučujeme:  Jedovatá pedagogika

Jiní by však tvrdili, že „je chybou rozdělit narcismus na pozitivní a negativní“.

V jedenadvacátém století se rozlišuje mezi „mozkovými narcisty – lidmi, kteří si svůj pocit velkoleposti budují z vrozeného pocitu intelektuální nadřazenosti“ – a „somatickými narcisty – narcisty, kteří jsou posedlí tělem“.

Narcista obvykle prochází sekvencí obranných mechanismů, aby se zbavil bolestivých pocitů, dokud nenajde jeden, který funguje:

K nim by mohla být přidána ‚idealizace objektu lásky, paranoidní projekce, [&] protiinvestice do vnějšího světa‘.

Získaná situační ·Agresivní ·Amorózní ·Skříň ·Kolektivní ·Kompenzační ·Konverzační ·Korporátní ·Mezikulturní ·Kulturní ·Destruktivní ·Egománie ·Elitistický ·Exhibicionistický ·Fanatický ·Pohlaví ·Skupina ·Zdravý ·Inverzní ·Maligní ·Zdravotní ·Megalomanie ·Patologický ·Porucha osobnosti ·Falický ·Primární ·Primordiální ·Sekundární ·Sexuální ·Duchovní ·Nezdravý ·Nestranný

Arogance ·Špatné hranice ·Zrada ·Chlouba ·Bravado ·Koncepce ·Kritika (nesnášenlivost) ·Egocentrismus ·Egotismus ·Empatie (nedostatek) ·Nárok (přehnaný) ·Závist ·Exploitativní ·Fantazie ·Grandiosity ·Grandstanding ·Chamtivost ·Nadutost ·Skrytá agenda ·Hubris ·Magické myšlení ·Manipulační ·Narcisistické zneužívání ·Narcisistické povznesení ·Narcisistické poranění ·Narcisistické umrtvení ·Narcisistický vztek ·Narcisistická nabídka ·Narcisistický abstinence ·Všemocnost ·Oportunismus ·Perfekcionismus ·Sebestřednost ·Sebestřednost ·Sobeckost ·Nestydatost ·Povrchní šarm ·Komplex nadřazenosti ·Tantrum ·Pravé já a falešné já ·Marnivost

Popření ·Devalvace ·Zkreslení ·Idealizace ·Rozdělení ·Projekce

Šílenec kontroly ·Dandy ·Diva ·Don Juanismus ·Syndrom Doriana Graye ·Dramatická královna ·Fantasista ·Metrosexuál ·Prima donna ·Včelí královna ·Snob ·Stavový symbol ·Trofejní manželka ·Dívka z údolí

Spoluzávislost ·Kronismus ·Ego ideal ·Egománie (dokumentární film britské televize) ·Elitismus ·Empire building ·Generace Y ·Boží komplex ·Historie narcismu ·Mesiášův komplex ·Mikroprocese ·Narcismus malých rozdílů ·Narcisistické vedení ·Narcističtí rodiče ·Narcisistický soupis osobností ·Narcis (mytologie) ·Nepotismus ·O narcismu (Freudův esej) ·Sam Vaknin ·Sebeláska ·Rozmazlené dítě ·Kultura narcismu (Laschova kniha) ·Nemoc vítězství ·Šikana na pracovišti