Teorie studentského rozvoje

Teorie rozvoje studentů odkazuje na soubor teorií souvisejících s tím, jak studenti získávají znalosti v prostředí postsekundárního vzdělávání.

Nejstarší teorie rozvoje studentů – nebo tradice – v Evropě byla in loco parentis. Školy jednaly jménem rodičů pro dobro svých studentů a soustředily se na rozvoj charakteru, což většinou znamenalo vštípit studentům tradiční křesťanské hodnoty prostřednictvím přísných pravidel a vynucené rigidní disciplínou. Hlavní důraz byl tedy kladen spíše na rozvoj charakteru studentů než na jejich intelekt.

První změny přišly koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století, s rostoucím růstem univerzit a rozvojem společenských věd, jako je psychologie. V polovině dvacátého století teoretici jako B.F. Skinner a Carl Rogers ovlivnili myšlení o studentech a vyvinulo se nové paradigma: paradigma studentských služeb, jak naznačuje název, uvádělo, že studentům by měly být poskytnuty služby, které potřebují, aby lépe získali znalosti.

Brzy poté začalo být paradigma studentských služeb nahrazováno paradigmatem studentských vývojů. Toto paradigma bylo ovlivněno rostoucím množstvím psychologických a sociologických teorií, které odrážely myšlenku, že studenti se učí ve třídě i mimo ni a jsou ovlivněni jak svou genetikou, tak sociálním prostředím (viz dilema příroda vs výchova).

Základní předpoklady, kterými se řídí studentské rozvojové hnutí:

Do těchto pěti rodin spadají desítky teorií. Mezi nejznámější patří:

Schlossbergova teorie přechodu

Přehled: Na Schlossbergově Teorii přechodu se pracovalo v průběhu času a některé z ní změnily původní kontext. Tato teorie je většinou založena na jednotlivci a na tom, co považují za přechod ve svém životě. Tato teorie je používána jako vodítko, jaké kroky by měly být během přechodu podniknuty, aby pomohly mladému dospělému pokračovat v práci a přechodu do toho, co potřebuje. Používáme různé dotazníky, abychom určili a posoudili schopnost určité osoby zvládnout přechod. Zde je rychlý přehled kroků a myšlenek, které stojí za Schlossbergovou Teorií:

Doporučujeme:  Uživatel:Fodormik

Kohlbergova teorie morálního vývoje

Přehled: Pomocí myšlenek Piageta a kognitivního vývoje Kohlberg nahlíží do úsudků lidí a do toho, co považují za ospravedlnitelné určit o svých představách o morálce. Pomocí pouze těchto myšlenek, nikoli kultury, vidíme, jak lidé rozvíjejí svůj vlastní morální kodex a jak se mění nebo zůstává stejný v čase.

Stage’s of Kohlberg’s Moral Development Theory:

Kolbova teorie zážitkového učení

Přehled: Pohled na to, jak se učíte jako jednotlivec, je podle Kolba a jeho modelu obrovskou součástí vašeho rozvoje sebe sama. Tím, že víte, co musíte udělat, abyste se to naučili, je pro vás jako jednotlivce snazší růst jako osobnost. Pomocí různých typů osobnosti a způsobů, jak se učit, se stáváme sebevědomějšími a ochotnějšími učit se z nových způsobů.

Kolbův model výukového stylu

Evansová, Nancy J., Deanna S. Forneyová a Florence DiBritová. Studentský rozvoj na vysoké škole: teorie, výzkum a praxe. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1998. Tisk.