Krevní destičky

Pokud je počet krevních destiček příliš nízký, může dojít k nadměrnému krvácení. Pokud je však počet krevních destiček příliš vysoký, mohou se vytvořit krevní sraženiny (trombóza), které mohou ucpat cévy a vést k cévní mozkové příhodě a/nebo infarktu.Abnormalita nebo onemocnění krevních destiček se nazývá trombocytopatie[2], což může být buď nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), pokles funkce (trombastenie) nebo zvýšení počtu krevních destiček (trombocytóza). Paradoxně existují poruchy, které snižují počet krevních destiček, jako je heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) nebo trombotická trombocytopenická purpura (TTP), které obvykle místo krvácení způsobují trombózy, nebo sraženiny.

Krevní destičky uvolňují velké množství růstových faktorů včetně destičkového růstového faktoru (PDGF), což je silné chemotaktikum, a transformujícího růstového faktoru-β, který stimuluje depozici extracelulární matrix.  Bylo prokázáno, že oba tyto růstové faktory hrají významnou roli při obnově a regeneraci pojivových tkání.  Mezi další růstové faktory spojené s hojením produkované destičkami patří základní fibroblastový růstový faktor, inzulínu podobný růstový faktor-1 (IGF-1), destičkový epidermální růstový faktor a vaskulární endoteliální růstový faktor.  Lokální aplikace těchto faktorů ve zvýšených koncentracích prostřednictvím PRP (plazma bohatá na destičky) se používá jako doplněk hojení ran již několik desetiletí[3][4][5][6][7][8][9].

Funkcí krevních destiček je udržování hemostázy.Toho se dosahuje především tvorbou trombu, kdy dochází k poškození endotelu krevních cév. Naopak tvorba trombu musí být inhibována v době, kdy nedochází k poškození endotelu.

Vnitřní povrch cév je lemován tenkou vrstvou endoteliálních buněk, které při normální hemostáze inhibují aktivaci krevních destiček produkcí endoteliální ADPázy, noradrenalinu a PGI2.  Endoteliální ADPáza odstraňuje ADP, aktivátor krevních destiček, z receptorů na povrchu krevních destiček.

Endoteliální buňky produkují protein zvaný von Willebrandův faktor, buněčný adhezní ligand, který pomáhá endoteliálním buňkám přilnout ke kolagenu v membráně sklepa.  Za fyziologických podmínek kolagen neprochází do krevního řečiště.  Nicméně vWF je do plazmy vylučován konstitučně endoteliálními buňkami, které ho produkují, nebo je jinak uložen v endoteliální buňce nebo v krevních destičkách.

Při endoteliálním poškození přicházejí destičky do kontaktu s vystaveným kolagenem a vWF, což způsobuje snížení sekrece inhibitorů endoteliálních destiček.

Vnitřní povrch cév je lemován tenkou vrstvou endoteliálních buněk.  Pod ní je vrstva kolagenu.  Při poranění endoteliální vrstvy je kolagen vystaven působení.

Když se krevní destičky dostanou do kontaktu s kolagenem, aktivují se.  Aktivují se také trombinem (primárně přes PAR-1) a ADP receptory (P2Y1 a P2Y12) exprimovanými na krevních destičkách.  Mohou se také aktivovat negativně nabitým povrchem, například sklem.

Aktivace destiček dále vede k transportu negativně nabitých fosfolipidů na povrch destiček zprostředkovanému scramblázou.  Tyto fosfolipidy poskytují katalytický povrch (s nábojem, který poskytuje fosfatidylserin a fosfatidlethanolamin) pro komplexy s tenazou a protrombinázou.

Doporučujeme:  Porucha řeči

Aktivované destičky mění tvar, aby se staly kulovitějšími, a na jejich povrchu se tvoří pseudopody.  Tím získávají hvězdný tvar [hvězdicovitý].

Tromboxan A2 syntéza

Aktivace krevních destiček iniciuje dráhu kyseliny arachidonové k tvorbě TXA2.  TXA2 se podílí na aktivaci dalších krevních destiček.

Krevní destičky se agregují nebo shlukují, přičemž jako spojovací činidlo využívají fibrinogen a vWF.  Nejhojnějším receptorem agregace krevních destiček je glykoprotein (GP) IIb/IIIa; to je kalcium-dependentní receptor pro fibrinogen, fibronektin, vitronektin, trombospondin a von Willebrandův faktor (vWF).  Mezi další receptory patří GPIb-V-IX komplex (vWF) a GPVI (kolagen).

Aktivované krevní destičky přilnou prostřednictvím glykoproteinu (GP) Ia ke kolagenu, který je vystaven endoteliálnímu poškození.  Agregace a adheze působí společně a tvoří destičkovou zátku.  Myosinová a aktinová vlákna v krevních destičkách jsou stimulována ke kontrakci během agregace, čímž se zátka dále zpevňuje.

Agregace destiček je stimulována ADP, tromboxanem a aktivací α2 receptoru, ale inhibována jinými zánětlivými přípravky jako PGI2 a PGD2.  Agregace destiček je posílena exogenním podáním anabolických steroidů.

Kromě toho, že jsou hlavním buněčným efektorem hemostázy, jsou krevní destičky rychle rozmístěny na místa poranění nebo infekce a potenciálně modulují zánětlivé procesy interakcí s leukocyty a sekrecí cytokinů, chemokinů a dalších zánětlivých mediátorů[11]
[12]
[13]
[14].  Krevní destičky také vylučují růstový faktor odvozený od krevních destiček (PDGF).

Normální počet krevních destiček u zdravého jedince se pohybuje mezi 150 000 a 450 000 na μl (mikrolitr) krve (150–450 x 109/l)[15].  Devadesát pět procent zdravých lidí bude mít počet krevních destiček v tomto rozmezí.  Někteří budou mít statisticky abnormální počet krevních destiček a přitom nebudou mít žádnou prokazatelnou abnormalitu.  Pokud je však buď velmi nízká, nebo velmi vysoká, pravděpodobnost přítomnosti abnormality je vyšší.

Trombocytopenie (nebo trombopenie) i trombocytóza se mohou projevit problémy s koagulací.  Obecně platí, že nízký počet krevních destiček zvyšuje riziko krvácení; existují však výjimky. Například imunitním heparinem indukovaná trombocytopenie a trombocytóza (vysoký počet krevních destiček) mohou vést k trombóze, i když k tomu dochází hlavně v případech, kdy je zvýšený počet způsoben myeloproliferativní poruchou.

Nízký počet krevních destiček není obecně korigován transfuzí, pokud pacient nekrvácí nebo jeho počet neklesl pod 5 x 109/l.  Transfuze je kontraindikována u trombotické trombocytopenické purpury (TTP), protože pohání koagulopatii.  U pacientů podstupujících chirurgický zákrok je hladina pod 50 x 109/l spojena s abnormálním chirurgickým krvácením a u hladin pod 80-100 se vyhýbají regionálním anestetickým zákrokům, jako jsou epidurály.

Normální počet krevních destiček není zárukou adekvátní funkce.  V některých stavech jsou krevní destičky, i když mají dostatečný počet, dysfunkční.  Například aspirin nevratně narušuje funkci krevních destiček tím, že inhibuje cyklooxygenázu-1 (COX1), a tím i normální hemostázu.  Výsledné krevní destičky nemají DNA a nejsou schopny produkovat novou cyklooxygenázu.  Normální funkce krevních destiček se nevrátí, dokud užívání aspirinu neskončí a dostatečný počet postižených krevních destiček nebude nahrazen novými, což může trvat přes týden.  Ibuprofen, další NSAID, nemá tak dlouhý účinek, funkce krevních destiček se obvykle vrací do 24 hodin[16], a užívání ibuprofenu před aspirinem zabrání nevratným účinkům aspirinu[17].  Urémie, důsledek selhání ledvin, vede k dysfunkci krevních destiček, kterou lze zmírnit podáním desmopressinu.

Doporučujeme:  Poznávání primátů

Orální přípravky, často používané ke změně/potlačení funkce krevních destiček:

Intravenózní látky, často používané ke změně/potlačení funkce krevních destiček:

Poruchy vedoucí ke snížení počtu krevních destiček:

Poruchy vedoucí k dysfunkci krevních destiček nebo snížení počtu:

Poruchy se zvýšeným počtem:

Poruchy adheze nebo agregace krevních destiček:

Poruchy metabolismu krevních destiček

Poruchy, které nepřímo ohrožují funkci krevních destiček:

Poruchy, při kterých hrají destičky klíčovou roli:

Brewer[20] vystopoval historii objevu krevních destiček.  Přestože červené krvinky byly známy již od van Leeuwenhoeka, byl to německý anatom Max Schultze (1825-1874), kdo jako první nabídl popis krevních destiček ve svém nově založeném časopise Archiv für mikroscopische Anatomie[21].  Popisuje „kuličky“ jako mnohem menší než červené krvinky, které jsou občas shlukovány a mohou se podílet na sbírkách vláknitého materiálu.  Doporučuje další studium nálezů.

Giulio Bizzozero (1846-1901), navazující na Schultzeho poznatky, použil „živý oběh“ ke studiu krevních buněk obojživelníků mikroskopicky in vivo.  Je zvláště známý objevem, že krevní destičky se shlukují v místě poranění krevních cév, což je proces, který předchází vzniku krevní sraženiny.  Toto pozorování potvrdilo roli krevních destiček v koagulaci[22].

Krevní destičky se buď izolují z odebraných jednotek plné krve a sdružují se do terapeutické dávky, nebo se sbírají aferézou, někdy souběžně s plazmou nebo červenými krvinkami.Průmyslový standard je pro destičky, které se před transfuzí testují na přítomnost bakterií, aby se předešlo septickým reakcím, které mohou být smrtelné.

Sdružené krevní destičky v plné krvi, někdy nazývané „náhodné“ krevní destičky, se vyrábějí tak, že se vezme jednotka plné krve, která nebyla zchlazena, a umístí se do velké centrifugy, která se označuje jako „měkká rotace“.  Tím se krev rozdělí do tří vrstev: plazmy, vrstvy „buffy coat“, která zahrnuje krevní destičky, a červených krvinek.

Krevní destičky aferézy jsou odebírány pomocí mechanického zařízení, které odebírá krev od dárce a odstředí odebranou krev, aby se oddělily krevní destičky a další složky, které mají být odebrány.  Zbývající krev je vrácena dárci.  Výhodou této metody je, že jeden odběr poskytuje alespoň jednu terapeutickou dávku, na rozdíl od vícenásobného odběru krevních destiček.  To znamená, že příjemce není vystaven tolika různým dárcům a má menší riziko onemocnění přenášeného transfuzí a dalších komplikací.  Někdy člověk, jako je onkologický pacient, který vyžaduje rutinní transfuze krevních destiček, obdrží opakované odběry od konkrétního dárce, aby se riziko dále minimalizovalo.

Doporučujeme:  PERT

Krevní destičky nejsou křížově porovnávány, pokud neobsahují významné množství červených krvinek (červených krvinek), což má za následek červeno-oranžovou barvu produktu.  To je obvykle spojeno s krevními destičkami, protože metody aferézy jsou při izolaci specifických složek krve účinnější než centrifugace „měkké rotace“.Obvykle je snaha o vydání typu specifických krevních destiček, ale to není tak kritické jako u červených krvinek.

Krevní destičky odebrané kteroukoli z těchto metod mají velmi krátkou trvanlivost, obvykle pět až sedm dní v závislosti na použitém systému.  To má za následek časté problémy s nedostatečnou zásobou, protože testování odběrů často vyžaduje až celý den.  Vzhledem k tomu, že neexistují účinné konzervační roztoky pro krevní destičky, rychle ztrácejí účinnost a jsou nejlepší čerstvé.

Krevní destičky, a to buď aferézu, nebo destičky náhodného dárce, mohou být zpracovány procesem redukce objemu.  Při tomto procesu se destičky roztočí v centrifuze a přebytečná plazma se odstraní, přičemž zůstane 10 až 100 ml koncentrátu krevních destiček.  Krevní destičky se sníženým objemem jsou normálně transfuzovány pouze novorozeneckým a dětským pacientům, pokud by velký objem plazmy mohl přetížit malý oběhový systém dítěte.  Nižší objem plazmy také snižuje šance na nežádoucí reakci na plazmatické bílkoviny.[23]  Krevní destičky se sníženým objemem mají trvanlivost pouze čtyři hodiny.[24]

Plazma – Hematopoetické kmenové buňky

T buňky: Cytotoxické CD8+, Helper CD4+/Regulatory, γδ, Natural Killer T buněčné B buňky: Plazma, MemoryNatural killer cells (lymfokinem aktivovaná zabijácká buňka)

Granulocyty (Neutrofil, Eosinophil, Basophil) – prekurzory žírných buněkDendritické buňky (Langerhansovy buňky, folikulární dendritické buňky)Monocyty/makrofágy (Histiocyty, Kupfferovy buňky, Langhansovy obří buňky, Microglia, Osteoclasty)Megakaryoblast – Megakaryocyt – destičky

Retikulocyt – Normoblast

Aferéza  (plazmaferéza, krevní destičky, leukaferéza) – krevní transfuze – Coombsův test – křížová shoda – výměnná transfuze – International Society of Blood Transfusion – Intraoperative blood salvage – ISBT 128 – Transfuzní reakce

ABO – Chido-Rodgers – Colton – Cromer – Diego – Dombrock – Duffy – Gerbich – GIL – Hh – Ii – Indian – JMH – Kell (Xk) – Kidd – Knops – Landsteiner-Weiner – Lewis – Lutheran – MNS – OK – P – Raph – Rh – Scianna – T-Tn – Xg – Yt

Dárcovství krve – krevní náhražky – kryoprecipitát – krevní destičky – plazma – červené krvinky