Ligázy

V biochemii je ligasa (z latinského slovesa ligāre – „vázat“ nebo „slepit“) enzym, který může katalyzovat spojení dvou velkých molekul vytvořením nové chemické vazby, obvykle s doprovodnou hydrolýzou malé chemické skupiny závislé na jedné z větších molekul nebo enzymem katalyzujícím spojení dvou sloučenin, např. enzymů, které katalyzují spojení C-O, C-S, C-N atd. Obecně ligasa katalyzuje následující reakci:

kde malá písmena značí malé, závislé skupiny.

Běžné názvy enzymů ligázy často obsahují slovo „ligáza“, například DNA ligáza, enzym běžně používaný v laboratořích molekulární biologie ke spojování fragmentů DNA. Další běžné názvy pro ligázy zahrnují syntetázy, protože se používají k syntéze nových molekul.

Všimněte si, že biochemická nomenklatura původně rozlišovala syntetázy a syntázy. Podle původní definice syntázy nepoužívají energii z nukleosidových trifosfátů (jako jsou ATP, GTP, CTP, TTP a UTP), zatímco syntázy používají nukleosidové trifosfáty. Říká se také, že syntáza je lyáza (lyáza je enzym, který katalyzuje rozpad různých chemických vazeb jinými prostředky než hydrolýzou a oxidací, přičemž často vytváří novou dvojnou vazbu nebo novou strukturu kruhu) a nevyžaduje žádnou energii, zatímco syntetáza je ligasa (ligaáza je enzym, který váže dvě chemické látky nebo sloučeniny), a tudíž vyžaduje energii. Společná komise pro biochemickou nomenklaturu (JCBN) však nařizuje, že „syntázu“ lze použít s jakýmkoli enzymem, který katalyzuje syntézu (ať už používá nukleosidové trifosfáty nebo ne), zatímco „syntetázu“ je třeba používat synonymně.[1]

Aktivní místo – Alosterická regulace – Vazebné místo – Katalyticky dokonalý enzym – Koenzym – Kofaktor – Kooperativita – EC číslo

EC1 Oxidoreduktázy/seznam – EC2 Transferázy/seznam – EC3 Hydrolázy/seznam – EC4 Lyázy/seznam – EC5 Izomerázy/seznam – EC6 Ligázy/seznam