Albert Bandura

Albert Bandura (* 4. prosince 1925) je americký psycholog kanadského původu, který se nejvíce proslavil svou prací o teorii sociálního učení (neboli sociálním kognitivismu) a vlastní efektivitě. Je znám zejména pro experiment s panenkami Bobo.

Vzdělání a akademická kariéra

Bandura vystudoval bakalářské studium na University of British Columbia s Bolocan Award v oboru psychologie a poté získal titul M.A. v roce 1951 a Ph.D. v roce 1952 na University of Iowa. Arthurs D Benton byl jeho akademickým poradcem v Iowě. Po ukončení studia se zúčastnil klinické stáže ve Wichita Kansas Guidance Center. V následujícím roce přijal místo učitele na Stanfordově univerzitě v roce 1953, které zastával až do svého akademického odchodu do důchodu dne 15. března 2010. V roce 1974 ho Americká psychologická asociace zvolila svým prezidentem.

Bandura byl zpočátku ovlivněn prací Roberta Searse týkající se rodinných předchůdců sociálního chování a identifikačního učení, Bandura zaměřil svůj počáteční výzkum na roli sociálního modelování v lidské motivaci, myšlení a akci. Ve spolupráci s Richardem Waltersem, svým prvním doktorandem, se Bandura zabýval studiem sociálního učení a agrese. Jejich společné úsilí ilustrovalo kritickou roli modelování v lidském chování a vedlo k programu výzkumu determinantů a mechanismů pozorovacího učení (jehož část se stala v dějinách psychologie známou jako „experiment Bobo Doll“). Program také vedl k Bandurově první knize Adolescent Aggression v roce 1959 a k následné knize Aggression: A Social Learning Analysis v roce 1973.

V roce 1963 Bandura publikoval Sociální učení a rozvoj osobnosti. V roce 1974 mu Stanfordova univerzita udělila nadanou židli a stal se David Starr Jordan profesorem sociálních věd v psychologii. V roce 1977 Bandura publikoval ambiciózní Teorii sociálního učení, knihu, která změnila směr, kterým se psychologie v 80. letech ubírala.[Jak odkazovat a odkaz na shrnutí nebo text]

V průběhu zkoumání procesů, kterými modelování zmírňuje fobické poruchy u hadí fobie, Bandura zjistil, že víra v sebeúčinnost (kterou měli fobičtí jedinci ve svých vlastních možnostech ke zmírnění své fobie) zprostředkovává změny v chování a ve vyvolávání strachu. Poté zahájil velký výzkumný program zkoumající vlivnou roli sebereferenčního myšlení v psychologickém fungování. Ačkoli pokračoval ve zkoumání a psaní o teoretických problémech týkajících se bezpočtu témat, od konce 70. let věnoval velkou pozornost zkoumání role, kterou víra v sebeúčinnost hraje v lidském fungování.

Doporučujeme:  Dysmetrie

V roce 1986 Bandura publikoval Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory, knihu, ve které nabídl sociální kognitivní teorii lidského fungování, která přisuzuje ústřední roli kognitivním, zprostředkovacím, seberegulačním a sebereflexním procesům v lidské adaptaci a změně. Tato sociální kognitivní teorie má své kořeny v agentní perspektivě, která pohlíží na lidi jako na sebeorganizující se, proaktivní, sebereflektující a seberegulační organismy, nejen jako reaktivní organismy formované environmentálními silami nebo řízené vnitřními impulzy. Self-efficacy: The exercise of control byl publikován v roce 1997.

Bandura přednášel a psal o tématech, jako je útěk z bezdomovectví, zpomalení populačního růstu, přestupkové chování, masová komunikace, zneužívání návykových látek a terorismus. Zkoumal způsob, jakým se lidé morálně odpoutávají, když páchají nelidskosti, a vystopoval psychosociální taktiku, kterou jednotlivci a společnosti selektivně odpoutávají morální sebepostihy od nelidského chování. Touží a pracuje pro civilizovaný život s humánními standardy podepřenými „pojistkami zabudovanými do společenských systémů, které podporují soucitné chování a zříkají se krutosti“.

Průzkum z roku 2002 označil Banduru za čtvrtého nejčastěji citovaného psychologa všech dob – za B.F. Skinnerem, Sigmundem Freudem a Jeanem Piagetem – a za nejcitovanějšího žijícího.