Dorsal raphe nucleus

Hřbetní raphové jádro je součástí raphového jádra a skládá se z rostrálního a kaudálního členění.

Zvýšený počet buněk v bočních aspektech hřbetní raphe je charakteristický pro člověka a další primáty.

Dorzální raphe je největší serotonergní jádro a poskytuje podstatnou část serotoninové innervace do předního mozku.

Serotonergní neurony se nacházejí v celém jádru dorzálního raphe a bývají větší než jiné buňky. Podstatná populace buněk syntetizujících látku P se nachází v rostrálních aspektech, mnoho z nich spoluexprimuje serotonin a látku P. V rostrálním dorzálním raphe je také populace katecholamin syntetizujících neuronů a tyto buňky se zdají být relativně velké.

Jádro raphe dorsalis je bohaté na serotoninové 5-HT1a autoreceptory a předpokládá se, že právě působení serotoninově specifických inhibitorů zpětného vychytávání (SSRI) v této oblasti je zodpovědné za latenci antidepresivního účinku SSRI.

Bylo prokázáno, že deset procent axonů z jádra raphe dorsalis se promítá do amygdaly, zatímco do caudatu a putamenu se promítají pouze střední buňky.

Role při vysazení morfinu vyvolaném naloxonem

Nucleus raphe dorsalis byl také zapleten do odvykání morfinu vyvolaného naloxonem. Je známo, že endogenní opiátové receptory existují na nucleus raphe dorsalis a že je ohniskem jako vzestupný a sestupný regulátor. Pourshanazari a kol. ve své studii z roku 2000 ukázali, že elektrická stimulace nucleus raphe dorsalis může částečně zmírnit abstinenční příznaky morfinu prostřednictvím elektrické stimulace dotčeného raphe jádra.

Jsou to fascinující výsledky, nicméně nebyla poskytnuta žádná kontrola šíření elektrického náboje do dalších částí mozkového kmene. Je docela možné, že se náboj rozšířil do jádra raphe magnus a vyvolal u potkanů analgezii. S vědomím, že šíření náboje po tak krátké oblasti je velmi pravděpodobné, stejně jako alternativní spojení s raphe magnus, by tyto výsledky mohly být zpochybněny.

Wu M.F. et al. studoval raphe dorsalis, jak se to vztahuje k narkolepsii, to je logické, jak je známo, že jádra raphe hrají roli v cyklu spánku/bdění. Kataplexie je příznakem narkolepsie, když je zachováno plné vědomí okolí, ale ztrácí se veškerý svalový tonus. To je považováno za disociaci toho, co se normálně děje během REM spánku, kdy se ztrácí veškerý svalový tonus kromě očí. Je známo, že raphe dorsalis se promítá do laterálního hypothalamu, spolu s locus coeruleus a tuberomammillary nucleus. Neurotransmitery těchto tří výše zmíněných jader, které se promítají do laterálního hypothalamu, jsou serotonin, norepinefrin a histamin. Tyto neurotransmitery jsou plně aktivní během bdění, částečně aktivní během non-REM spánku a téměř ustaly během REM spánku. U koček s pontinovými lézemi není přítomna jejich normální atonie, raphe dorsalis je plně aktivní, na rozdíl od zastavení účinku za normálních podmínek. Svalový relaxant, známý jako mefenesin, snižuje aktivitu dorzálního jádra, stejně jako mikroinjekce karbacholu (který vyvolává atonii během bdění).

Doporučujeme:  proteiny vázající DNA

cerebrální peduncle: midbrain tegmentum (periaqueductal gray, ventral tegmentum, nucleus raphe dorsalis), pretectum, substantia nigra, red nucleus, pedunculopontine nucleus, medial longitudinal fasciculus, medial lemniscus, rubrospinal tract, lateral lemniscus

tectum: corpora quadrigemina, inferior colliculi, superior colliculi

mozkový akvadukt: oční jádro, trochleární jádro, Edinger-Westphal jádro