Nástin biologické psychologie

Následující nástin je uveden jako přehled a aktuální průvodce neurověd:

Nervový systém je orgánový systém obsahující síť specializovaných buněk zvaných neurony, které koordinují činnost zvířete a vysílají signály mezi různými částmi jeho těla.

Centrální nervový systém (CNS) je největší částí nervového systému a zahrnuje mozek a míchu.

Periferní nervový systém (PNS) je souhrnný termín pro struktury nervového systému, které neleží uvnitř CNS.

Gliální buňky, běžně nazývané neuroglia nebo glia, jsou podpůrné buňky, které udržují homeostázu, tvoří myelin a poskytují podporu a ochranu mozkovým neuronům.

Mozek –
Mícha –
Centrální nervová soustava –
Periferní nervová soustava –
Somatická nervová soustava –
Autonomní nervová soustava –
Sympatická nervová soustava –
Parasympatická nervová soustava

soma, axon (axon hillock, axoplasmus, axolemma, neurofibril/neurofilament), dendrit (Nisslovo tělo, dendritická páteř, apikální dendrit, bazální dendrit)typy (bipolární, pseudounipolární, multipolární, pyramidové, Purkinje, granule)

GSA, GVA, SSA, SVA, vlákna (Ia, Ib nebo Golgi, II nebo Aβ, III nebo Aδ nebo rychlá bolest, IV nebo C nebo pomalá bolest)

GSE, GVE, SVE, horní motorický neuron, dolní motorický neuron (α motorneuron, γ motorneuron)

neuropil, synaptický váček, neuromuskulární spojení, elektrická synapse – Interneuron (Renshaw)

Volné nervové zakončení, Meissnerova krvinka, Merkelové nervové zakončení, Svalové vřeteno, Pacinianova krvinka, Ruffiniho zakončení, Čichový receptorový neuron, Fotoreceptorová buňka, Vlasové buňky, Chuťové buňky

astrocyt, oligodendrocyt, ependymální buňky, mikroglie, radiální glie

Schwannova buňka, oligodendrocyt, Ranvierovy uzliny, internoda, Schmidt-Lantermanovy řezy, neurolemma

epineurium, perineurium, endoneurium, nervový fascikl, meninges

Arousal (Wakefulness) · Intrakraniální tlak · Lateralizace mozkových funkcí · Spánek · Paměť

Bereitschaftspotential · P300 · sluchově evokovaný potenciál · Somatosensory evokované potenciály · Somatosensory evokované potenciály · Vizuálně evokovaný potenciál

Neurotransmise · Chronaxie · Membránový potenciál · Akční potenciál · Postsynaptický potenciál (Excitační, inhibiční)

Axoplazmatický transport · Neuroregenerace/Nervová regenerace · Neuroplasticita/Synaptická plasticita (dlouhodobá potenciace, dlouhodobá deprese)

anat (n/s/m/p/4/e/b/d/c/a/f/l/g)/phys/devp

noco (m/d/e/h/v/s)/cong/tumr, sysi/epon, injr

proc, lék (N1A/2AB/C/3/4/7A/B/C/D)

anat(h/r/t/c/b/l/s/a)/phys(r)/devp/prot/nttr/nttm/ntrp

noco/auto/cong/tumr, sysi/epon, injr

Mozek je centrem nervového systému u všech obratlovců a většiny bezobratlých živočichů.

Hlavní oblasti mozku obratlovců:

Rhinencephalon,
Amygdala,
Hippocampus,
Neocortex,
Laterální komory,
Bazální ganglia

Doporučujeme:  Joseph Berger (sociolog)

Epithalamus,
Thalamus,
Hypothalamus,
Subthalamus,
hypofýza,
Pineální žláza

Tectum,
Cerebrální pedUncle,
Pretectum,
Mesencephalic duct

Neuron (také známý jako neuron nebo nervová buňka) je buňka nervového systému, která zpracovává a přenáší informace elektrochemickou signalizací. Neurony jsou základní složky mozku, míchy a periferních nervů.

Akční potenciál (nebo nervový impuls) je přechodná změna transmembránového napětí (nebo membránového potenciálu) přes membránu v excitovatelné buňce generovaná aktivitou napěťově řízených iontových kanálů zabudovaných v membráně. Nejznámější akční potenciály jsou pulzně-podobné vlny, které putují podél axonů neuronů.

Synapsy jsou specializované spoje, kterými neurony vysílají signál k sobě navzájem a k jiným než neuronálním buňkám, jako jsou buňky ve svalech nebo žlázách.

Neurotransmitery jsou endogenní chemické látky, které přenášejí, zesilují a modulují signály mezi neurony a jinými buňkami, ke kterým jsou synapticky připojeny.

Neurotransmiterový receptor je membránový receptor, který může být aktivován neurotransmiterem. Interakce mezi neurotransmitery a neurotransmiterovými receptory mohou vyvolat širokou škálu různých reakcí buňky přijímající signál, včetně excitace, inhibice a různých typů modulace.

Biologická neuronová síť je populace fyzicky propojených neuronů, které spolupracují na vytvoření funkčního okruhu. Počítačoví vědci a inženýři také studují umělé neuronové sítě vytvořené zjednodušenými matematickými abstrakcemi signalizačních vlastností biologických neuronů.

Neurální vývoj zahrnuje procesy, které generují, formují a přetvářejí nervový systém, od nejranějších stadií embryogeneze až po poslední roky života.

Neurální vývoj/Neurulace – Neurula – Neurální záhyby – Neurální drážka – Neurální trubice – Neurální znak – Neuromer (Rhombomera) – Notochord – Neurální deska

Vývoj očí – Optické váčky – Optická stopka – Optický pohárek – Sluchový váček – Sluchový důlek

Senzorický systém je součástí nervového systému, která je odpovědná za zpracování senzorických informací. Senzorický systém se skládá ze senzorických receptorů, nervových drah a částí mozku zapojených do smyslového vnímání.

Spinothalamický trakt: Bolest: Nociceptory Teplota: Termoreceptory

Motorická kontrola zahrnuje činnosti prováděné nervovým systémem, které organizují pohybový aparát k vytvoření koordinovaných pohybů a kvalifikovaných akcí.

„Paměť“ je schopnost organismu ukládat, uchovávat a vybavovat si informace. „Učení“ znamená získávání nových znalostí, chování, dovedností, hodnot, preferencí nebo porozumění a může zahrnovat syntézu různých typů informací.

Doporučujeme:  Polari

Pojem „poznávání“ se vztahuje na činnosti spojené se zpracováním informací, uplatňováním znalostí a změnou preferencí. Poznávání nebo kognitivní procesy mohou být přirozené nebo umělé, vědomé nebo nevědomé.

Vzrušující je fyziologický a psychický stav bdění nebo reakce na podněty.

Neurověda je vědecké studium nervového systému. Tradičně byla neurověda vnímána jako obor biologie. V současnosti se stala interdisciplinární vědou, která zahrnuje další obory, jako je kognitivní a neuropsychologie, informatika, statistika, fyzika, filozofie a medicína.

Neurofyziologie je studium funkce (na rozdíl od struktury) nervového systému.

Neuroanatomie je studium anatomie nervové tkáně a nervových struktur nervového systému.

Neuropharmakologie je studium toho, jak léky ovlivňují buněčné funkce v nervovém systému.

Behaviorální neurověda, také známá jako biologická psychologie, biopsychologie nebo psychobiologie, je aplikace principů biologie pro studium mentálních procesů a chování u lidských a nelidských zvířat.

Vývojová neurověda

Vývojová neurověda si klade za cíl popsat buněčný základ vývoje mozku a zabývat se základními mechanismy. Obor čerpá jak z neurovědy, tak z vývojové biologie, aby poskytl vhled do buněčných a molekulárních mechanismů, kterými se vyvíjí komplexní nervové systémy.

Kognitivní neurověda se zabývá vědeckým studiem biologických substrátů, které jsou základem kognice, se zaměřením na nervové substráty mentálních procesů.

Systémová neurověda je subdisciplína neurovědy, která studuje funkci nervových obvodů a systémů. Jedná se o zastřešující pojem, který zahrnuje řadu oblastí studia zabývajících se tím, jak se chovají nervové buňky, když jsou spojeny dohromady a vytvářejí neuronové sítě.

Molekulární neurověda je obor neurovědy, který zkoumá biologii nervového systému pomocí molekulární biologie, molekulární genetiky, proteinové chemie a souvisejících metodik.

Výpočetní neurověda

Počítačová neurověda zahrnuje jak studium funkcí zpracování informací nervového systému, tak využití digitálních počítačů ke studiu nervového systému. Je to interdisciplinární věda, která propojuje různé obory neurovědy, kognitivní vědy a psychologie, elektrotechniky, informatiky, fyziky a matematiky.

Neurofilosofie neboli „filosofie neurovědy“ je mezioborové studium neurovědy a filosofie. Práce v této oblasti je často rozdělena do dvou odlišných přístupů. První přístup se pokouší řešit problémy ve filosofii mysli pomocí empirických informací z neurověd. Druhý přístup se pokouší objasnit neurovědecké výsledky pomocí koncepční přísnosti a metod filosofie vědy.

Doporučujeme:  Seznam výzkumných metod

Affektivní neurověda ·
Behaviorální neurologie ·
Behaviorální genetika ·
Behaviorální neurověda ·
Rozhraní mozek-počítač ·
Chronobiologie ·
Klinická neurofyziologie ·
Klinická neurověda ·
Kognitivní neurověda ·
Výpočetní neurověda ·
Connectomics ·
Vzdělávací neurověda ·
Vývoj nervových systémů ·
Imaging genetics ·
Integrační neurověda ·
Molekulární buněčné poznání ·
Neurální vývoj ·
Neurální inženýrství ·
Neurální síť (umělá i biologická) ·
Neuroanatomie ·
Neurobioengineering ·
Neurobiologie ·
Neurobiotika ·
Neurokardiologie ·
Neurochemie ·
Neurochip ·
Neurodegeneration ·
Neurodevelopmentální poruchy ·
Neurodiversita ·
Neuroekonomika ·
Neuroembryologie ·
Neuroendokrinologie ·
Neuroepidemiologie ·
Neuroethika ·
Neuroethologie ·
Neurogastroenterologie ·
Neurogenetika ·
Neuroimaging ·
Neuroimunologie ·
Neuroinformatika ·
Neurointenzivní péče ·
Neurolinguistika ·
Neurologie ·
Neurometrie ·
Neuromodulace ·
Neuromonitoring ·
Neurooncology ·
Neurooftalmologie ·
Neuropatologie ·
Neuropharmakologie ·
Neurofilosofie ·
Neurofyzika ·
Neurofyziologie ·
Neuroplasticita ·
Neuroprostetika ·
Neuropsychiatrie ·
Neuropsychologie ·
Neuroradiologie ·
Neuroregenerace ·
Neurorehabilitace ·
Neurorobotika ·
Neurochirurgie ·
Neurotechnologie ·
Neurotologie ·
Neurotoxin ·
Neurotransmitter ·
Neurovirologie ·
Psychiatrie ·
Smyslová neurověda ·
Sociální neurověda ·
Systémová neurověda

Neurologie je lékařská specializace zabývající se poruchami nervového systému. Zabývá se diagnostikou a léčbou všech kategorií onemocnění zahrnujících centrální, periferní a autonomní nervový systém.

Neuropsychologie studuje strukturu a funkci mozku související s psychologickými procesy a chováním. Termín se nejčastěji používá s odkazem na studie účinků poškození mozku u lidí a zvířat.

Kraniotomie · Kraniektomie (dekompresivní kraniektomie) · Kranioplastika

thalamus a globus pallidus: Thalamotomie ·Thalamický stimulátor · Pallidotomie

ventrikulární systém: Ventrikulostomie · Subokcipitální punkce · Monitorování nitrolebního tlaku

cerebrum: Psychosurgery (Lobotomie, Bilaterální cingulotomie) · Hemispherektomie · Přední temporální lobektomie

hypofýza: hypofyzektomie

hipokampus: Amygdalohipokampektomie

Mícha a kořeny (Cordotomie, Rhizotomie)

CT hlava · Cerebrální angiografie · Pneumoencefalografie · Echoencefalografie/Transkraniální doppler · MRI mozku a mozkového kmene · Mozkový PET · SPECT mozku · Myelografie

Elektroencefalografie · Lumbar puncture · Polysomnography

Glasgow Coma Scale · Mini-mental state examination · NIH stroke scale · CHADS score

Ganglionektomie · Sympatoektomie (Endoskopická hrudní sympatektomie)

Axotomie · Neurektomie · Nervová biopsie

Studie vedení nervů · Elektromyografie

Magnetická rezonance

anat (n/s/m/p/4/e/b/d/c/a/f/l/g)/phys/devp

noco (m/d/e/h/v/s)/cong/tumr, sysi/epon, injr

proc, lék (N1A/2AB/C/3/4/7A/B/C/D)

anat(h/r/t/c/b/l/s/a)/phys(r)/devp/prot/nttr/nttm/ntrp

noco/auto/cong/tumr, sysi/epon, injr