Kompetence NHS KFS

Toto je seznam 96 kompetencí, které vydává NHS jako součást rámce kompetencí pro pracovníky v oblasti duševního zdraví. Všichni zaměstnanci jsou povinni prokázat, že jejich praxe odráží aktuální informace a politiky v každé oblasti, aby si udrželi kvalifikaci ke schopnosti.

1. Podporovat účinnou komunikaci a vztahy s lidmi, kteří jsou problémoví nebo v tísni
Tato kompetence zahrnuje podporu komunikace a vztahů s jednotlivci, jejichž komunikace a vztahy jsou přímo nebo nepřímo ovlivněny psychickými problémy. Tíže nebo porucha může být přechodným, kolísavým nebo trvalým rysem sociálního fungování jednotlivce. Tíže může být přímo spojena s duševním onemocněním nebo způsobena jinými faktory, jako je tělesná nemoc nebo úmrtí, které mohou způsobit psychické problémy.

2. Umožnit lidem s potřebou duševního zdraví přístup ke službám a jejich využívání
Cílem této kompetence je umožnit jednotlivcům s potřebou duševního zdraví přístup ke službám a jejich využívání. Služby mohou být v rámci duševního zdraví nebo mohou být jinými běžnými službami, jako je vzdělávání, bydlení, jiné služby zdravotní nebo sociální péče, např. předporodní služby.

3. Spolupracovat s poskytovateli služeb na podpoře osob s duševními potřebami způsoby, které prosazují jejich práva
Tato kompetence zahrnuje spolupráci s poskytovateli služeb, která jim umožní podporovat osoby s duševními potřebami v přístupu k jejich službám a jejich využívání.Služby mohou být v rámci duševního zdraví nebo mohou být jinými běžnými službami, jako je vzdělávání, bydlení, jiné služby zdravotní nebo sociální péče, např. předporodní služby.

6. Zhodnotit potřeby pečovatelů a rodin osob s duševními potřebami
V této kompetenci jde o zjištění silných stránek, zranitelnosti, potřeb a poměrů pečovatelů a rodin a využití těchto informací k vyhodnocení jejich podpůrných potřeb.Termínem „pečovatelé a rodiny“ se rozumí každá osoba, která má aktivní a průběžnou neformální úlohu v péči o osobu s duševními potřebami, včetně osob s rodinným vztahem k dané osobě. Partneři, pokud existují, by byli považováni za rodinné příslušníky. Osobou s duševními potřebami může být dospělá osoba v produktivním věku, dítě nebo dospívající nebo starší osoba.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na osoby, které jsou v rámci statutárních nebo dobrovolných organizací odpovědné a odpovědné za identifikaci podpůrných potřeb pečovatelů a rodin osob s duševními potřebami. Byla by vhodná zejména pro koordinátory péče.

7 Vypracovat, zavést a přezkoumat programy podpory pro pečovatele a rodiny
Tato kompetence zahrnuje vypracování, zavedení a přezkoumání programů podpory pro pečovatele a rodiny jednotlivců.Termínem „pečovatelé a rodiny“ se rozumí všechny osoby, které mají aktivní a trvalou neformální roli v péči o jednotlivce, včetně osob s rodinným vztahem k jednotlivci. Partneři, pokud existují, by byli považováni za rodinné příslušníky. Jednotlivec může být dospělý v produktivním věku, dítě nebo dospívající nebo starší osoba.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty, kteří jsou odpovědní a odpovědní v rámci statutárních nebo dobrovolných organizací za vypracování, zavedení a přezkoumání programů podpory pro pečovatele a rodiny jednotlivců s duševními potřebami. Byla by vhodná zejména pro koordinátory péče.

8. Navázat, udržet a odpoutat se od vztahů s rodinami dětí a mládeže
Tato kompetence pracovní síly zahrnuje navázání, udržení a odpoutání se od pracovních vztahů s rodinami dětí a mládeže v rámci celkového pracovního programu. Kompetence pracovní síly zahrnuje počáteční kontakt s rodinami, kde jsou vysvětlena základní pravidla a jasně stanovena očekávání. Kompetence pracovní síly zahrnuje také udržení a rozvoj vztahu a zabývá se tím, jak se pracovník nakonec odpoutá od svého vztahu s rodinami. Vztah může být navázán a udržován v rámci programu péče o dítě nebo mládež s potřebami duševního zdraví nebo může nastat, když má rodič potřeby duševního zdraví, které mají dopad na jeho vztahy s dětmi.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na ty pracovníky, kteří mají specifickou odpovědnost za práci s rodinami dětí a mládeže.

9. Posílit rodiny, pečovatele a další osoby k podpoře jedinců s duševními potřebami
Tato kompetence spočívá v práci s rodinami, pečovateli a dalšími osobami k podpoře a umožnění podpory jedinců s duševními potřebami poskytováním praktické a emocionální podpory a pomoci jim přezkoumat a rozvíjet podporu, kterou poskytují a které se jim dostává.Termínem „pečovatelé a rodiny“ se rozumí všechny osoby, které mají aktivní a průběžnou neformální úlohu v péči o jedince s duševními potřebami, včetně osob s rodinným vztahem k jednotlivci. Partneři, pokud existují, by byli považováni za rodinné příslušníky. Osoby s duševními potřebami mohou být dospělí v produktivním věku, děti nebo dospívající nebo starší lidé.Další osoby, které se mohou podílet na podpoře jedinců s duševními potřebami, zahrnují přátele a další osoby v rámci sociální sítě jednotlivce, jako jsou náboženští vůdci.Tato pracovní pravomoc se vztahuje na osoby, které pracují s rodinami, pečovateli a dalšími osobami, aby jim umožnila podporovat jedince s duševními potřebami.

10. Navázat, udržovat a odpoutat se od vztahů s rodinami starších lidí s potřebami duševního zdraví
Tato kompetence spočívá v navazování, udržování a odpoutávání se od pracovních vztahů s rodinami starších lidí s potřebami duševního zdraví v rámci celkového pracovního programu. Kompetence pracovní síly zahrnuje počáteční kontakt s rodinami, kde jsou projednány a dohodnuty požadavky a očekávání. Kompetence pracovní síly zahrnuje také udržování a rozvíjení vztahů a zabývá se tím, jak se pracovník nakonec odpoutá od svých vztahů s rodinami. Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na ty pracovníky, kteří mají specifickou odpovědnost za práci s rodinami starších lidí s potřebami duševního zdraví.

11. Umožnit rodinám řešit problémy s chováním jednotlivců
Tato schopnost spočívá v tom, že umožňuje rodinám řešit problémy s chováním jednotlivce (například agresivitu, chování, které vystavuje jednotlivce nebo ostatní riziku, zneužívání návykových látek, šikanu). Hlavním důvodem pro vykonávání této práce je preventivní opatření, které má řešit chování dříve, než se stane problematickým, a tendenci k sebepoškozování, poškozování druhých nebo spouštění krizových situací v rodině. Zahrnuje práci s rodinami, která jim umožní pochopit důvody, proč se jednotlivec chová určitým způsobem, a kontext chování. Umožňujete rodinám, aby podporovaly jednotlivce při řešení jeho současných způsobů chování a rozvíjely pozitivní alternativy. Budete mít důležitou roli v tom, že umožníte rodinám a jejich prostřednictvím jednotlivci získat vhled do jeho chování. Tato schopnost pracovat s lidmi se vztahuje na ty, kteří pracují s rodinami při řešení problémů s chováním jednotlivců. Jednotlivec může být členem rodiny s potřebami v oblasti duševního zdraví, ale někdy může k této práci dojít, pokud rodič nebo sourozenec dítěte nebo mladého člověka má potřeby v oblasti duševního zdraví a pracovník uznává, že je třeba ve vztahu k jednotlivci vykonávat preventivní práci, aby se minimalizovalo riziko vyvolání krizových situací v rodině. I když má kompetence v oblasti pracovní síly jasný význam pro práci s rodinami dětí a mladých lidí, není omezena na toto věkové rozmezí a vztahuje se také na práci s rodinami dospělých a starších lidí, kteří žijí v rodinném prostředí.

12. Podporovat rodiny při udržování vztahů v jejich širších sociálních strukturách a prostředích
Tato kompetence zahrnuje podporu sociálního začleňování prostřednictvím povzbuzování a podpory rodin, aby využívaly služeb a udržovaly sociální kontakty v rámci komunity.Přístup prosazovaný prostřednictvím této kompetence pracovní síly je kolaborativní, neindividuální a umožňuje a uznává práva rodin činit vlastní rozhodnutí a volby a být podporován v jejich následování. Kompetence pracovní síly uznává význam sociálních interakcí a vztahů v kontextu života lidí.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na ty, kteří pracují s jednotlivci a rodinami, aby jim umožnili rozvíjet a udržovat vztahy v rámci jejich komunity.

13. Práce s rodinami, pečovateli a jednotlivci v době krize
Tato kompetence zahrnuje práci s jednotlivci a jejich pečovateli a rodinami v době krize s cílem posoudit naléhavost žádostí o přijetí opatření, přijmout a přezkoumat účinnost opatření k uspokojení potřeb a dohodnout strategie řízení rizik.Termínem „pečovatelé a rodiny“ se rozumí všechny osoby, které mají aktivní a průběžnou neformální roli v péči o jednotlivce s duševními potřebami, včetně osob s rodinným vztahem k jednotlivci. Partneři, pokud existují, by byli považováni za rodinné příslušníky. Jedinci s duševními potřebami mohou být dospělí v produktivním věku, děti nebo dospívající nebo starší lidé.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na osoby, které reagují na jednotlivce s duševními potřebami a jejich pečovatele a rodiny v době krize a pracují s nimi.

14. Určit potenciální potřeby v oblasti duševního zdraví a související otázky
Tato kompetence zahrnuje prvotní určení potřeb v oblasti duševního zdraví. Partneři, rodiny a/nebo přátelé jednotlivce by měli být zapojeni do diskuse o potřebách jednotlivce pouze tehdy, pokud s tím souhlasil, s výjimkou práce s dětmi a mladými lidmi, kdy diskuse a dohoda o odkazu na služby v oblasti duševního zdraví a/nebo jiné služby musí zahrnovat rodiče nebo zákonného zástupce. Tato kompetence v oblasti pracovní síly se vztahuje na lidi, kteří identifikují potřeby v oblasti duševního zdraví a jednají podle nich v rámci své širší pracovní role. Patří sem osoby pracující v oblastech, jako je primární zdravotní péče, úrazová a pohotovostní oddělení, sociální služby, trestní soudnictví a jiné oblasti, kde se pravděpodobně budou prezentovat osoby s potřebami v oblasti duševního zdraví.

15. Odkazovat jednotlivce na služby duševního zdraví a/nebo jiné služby
Do této kompetence spadá odkazování jednotlivce se zjištěnými potřebami duševního zdraví na služby duševního zdraví a/nebo jiné služby odpovídající jeho bezprostředním potřebám.Partneři, rodiny a/nebo přátelé jednotlivce by měli být zapojeni do diskuse o potřebách jednotlivce pouze tam, kde s tím souhlasí, s výjimkou práce s dětmi a mladými lidmi, kdy diskuse a dohoda o odkazování na služby duševního zdraví a/nebo jiné služby musí zahrnovat rodiče nebo zákonného zástupce. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na lidi, kteří v rámci své širší pracovní role identifikují a jednají podle náznaků potřeb duševního zdraví. Patří sem ti, kteří pracují v oblastech, jako je primární zdravotní péče, úrazová a pohotovostní oddělení, sociální služby, trestní soudnictví a jiné oblasti, kde se pravděpodobně budou prezentovat lidé s potřebami duševního zdraví.

16. Posuzovat potřeby a okolnosti jednotlivců a vyhodnocovat riziko zneužití, selhání ochrany a poškození sebe i druhých
Tato kompetence zahrnuje identifikaci potřeb a okolností jednotlivce ve vztahu k možnosti utrpění nebo způsobení újmy.Tato kompetence pracovníků je jednou z těch, ve kterých může být charakteristická multidisciplinární a meziagenturní práce, zejména s ohledem na výměnu informací na podporu identifikace potřeb a hodnocení a při sdělování výsledků hodnocení.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na kvalifikované pracovníky, kteří pracují s jednotlivci, aby posoudili, jak fungují v každodenním životě a všechna související rizika pro jednotlivce nebo ostatní, která by vyžadovala zásah.

17. Posoudit potřebu zásahu a předložit posouzení potřeb jednotlivců a souvisejících rizik
Tato kompetence zahrnuje posouzení potřeby zásahu pro řízení rizik pro jednotlivce nebo ostatní a předložení posouzení potřeb jednotlivců a souvisejících rizik. Zásahy mohou mít různé formy s terapeutickými výsledky vedoucími k ozdravení.Tato kompetence pracovníků je jednou z těch, ve kterých může být charakteristická multidisciplinární a meziagenturní práce, zejména s ohledem na výměnu informací na podporu identifikace potřeb a posouzení a při sdělování výsledků posouzení.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na kvalifikované pracovníky, kteří pracují s jednotlivci, aby posoudili, jak fungují v každodenním životě a případná související rizika pro jednotlivce nebo ostatní, která by vyžadovala zásahy.

18. Identifikovat potřeby fyzického zdraví jedinců s potřebami duševního zdraví
Tato kompetence zahrnuje identifikaci potřeb fyzického zdraví jedince a jeho schopnosti, nebo schopnosti jeho pečovatele, tyto potřeby řešit v mezích a rizicích potřeb duševního zdraví jedince.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na každého, kdo je odpovědný za identifikaci potřeb fyzického zdraví jedinců s potřebami duševního zdraví a stanovení vhodných postupů pro podporu jejich fyzického zdraví.

19. Koordinovat, monitorovat a přezkoumávat reakce služeb tak, aby odpovídaly potřebám a okolnostem jednotlivců
Tato kompetence zahrnuje realizaci dohodnutých reakcí na potřeby a okolnosti jednotlivců a zahrnuje koordinaci, sledování, úpravu a přezkoumávání poskytování služeb jednotlivcůJelikož ústředním bodem této kompetence pracovníků je spolupráce, sledování a přezkoumávání reakcí služeb tak, aby odpovídaly potřebám jednotlivců, musíte si být velmi dobře vědomi svého relativního postavení moci vůči jednotlivci a práv jednotlivce v tomto procesu. Budete muset pochopit pojmy zmocnění a participace a jak tyto pojmy informují nebo ovlivňují zapojení jednotlivců a pečovatelů do koordinace péče a jak pojmy efektivita, efektivita, hospodárnost a spravedlnost informují a ovlivňují koordinaci služeb.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na odborníky ve všech typech nastavení služeb, kteří odpovídají za sledování efektivity poskytování služeb ve vztahu buď k jejich roli poskytovatele služeb, nebo ve vztahu k dohodnuté společné práci s ostatními pracovníky a organizacemi. To bude zahrnovat sledování efektivity individuálních plánů péče a cílů služeb. Metody sledování a hodnocení jsou formální i neformální.

20. Práce s jedinci s duševními potřebami k vyjednání a odsouhlasení plánů pro řešení těchto potřeb
Tato kompetence zahrnuje přezkoumání potřeb duševního zdraví jedinců a možností, které jsou k dispozici pro řešení těchto potřeb. Je třeba doporučit přístup k programu péče, který vyvažuje potřeby a preference jedince a ostatních, s přihlédnutím k případným zákonným požadavkům a k vašim povinnostem a povinnostem jako praktika duševního zdraví. Práce s jedincem a těmi, kteří je podporují v rozvoji programů péče, které podporují uzdravení, je základním aspektem služeb vedených potřebami. Při prosazování tohoto přístupu je třeba porozumět pojmům posílení a zapojení.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na ty, kteří pracují s jedinci s určenými potřebami duševního zdraví, aby zvážili, vyjednali a odsouhlasili plány pro řešení těchto potřeb.

21. Reagovat na krizové situace
Tato kompetence zahrnuje reagovat na krizové situace posouzením naléhavosti opatření, určením potřeby právního nebo procesního zásahu, přijetím opatření k uspokojení bezprostředních potřeb a přezkoumáním výsledků s ostatními zapojenými osobami.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na odborníky, kteří reagují na krizové situace, jako je duševní onemocnění, násilí v rodině, rozpad rodiny, pokus o sebevraždu, smrt. V souvislosti s duševním zdravím se krizové situace budou týkat osob s duševními potřebami, např. rizikem sebepoškozování nebo poškozování druhých, potenciálním nebo skutečným zneužíváním, smrtí rodiče/pečovatele.

22. Udržovat aktivní trvalý kontakt s jednotlivci a pracovat s nimi na sledování jejich potřeb v oblasti duševního zdraví
Tato kompetence zahrnuje práci s jednotlivci na programech péče s cílem sledovat jejich duševní zdraví a související potřeby v průběhu času a identifikovat a odsouhlasit změny programů péče tak, aby odrážely dosažený pokrok a případné změny v potřebách a okolnostech jednotlivce. Průběžné sledování vhodnosti a účinnosti programů péče je základním aspektem poskytování služeb řízených potřebami.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty, kteří odpovídají za udržování kontaktu a práci s jednotlivci na programech péče s cílem sledovat jejich pokrok a probíhající potřeby.

23. Naplánovat a přezkoumat účinnost terapeutických zákroků u jedinců s duševními potřebami
Tato kompetence zahrnuje plánování a přezkoumání terapeutických zákroků u jedinců s duševními potřebami v rámci jejich celkového programu péče.Kompetence pracovníků je založena na předpokladu, že pro efektivní plánování a přezkoumání péče je potřeba mít dostatečné pochopení pro kontext jedince a celostní povahu zdraví a sociální pohody. Musíte být schopni efektivně komunikovat s jedinci a významnými dalšími osobami a integrovat svou práci s prací ostatních praktických lékařů. V průběhu celého procesu jsou jednotlivci a významní ostatní povzbuzováni a podporováni, aby se aktivně účastnili a to je podporováno využíváním, pokud je to možné, terapeutických zásahů, které jsou pro jednotlivce udržitelné v jejich vlastním kontextu.Při práci s dětmi a mladými lidmi budete muset vzít v úvahu jejich věk a stadium vývoje a také kontext rodinné nebo náhradní péče a zajistit, aby plánování a hodnocení terapeutických zásahů probíhalo v aktivní spolupráci s jejich rodiči/opatrovníky. Bude také důležité vyslechnout si vlastní názory dítěte nebo mladého člověka při plánování, porodu a hodnocení, nejen názory rodičů/opatrovníků.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty, kteří pracují s lidmi s duševními potřebami pro zajištění terapeutických zásahů v rámci programu celkové péče. Je použitelná pro kvalifikované terapeuty zodpovědné za poskytování jakéhokoli typu terapie, která by mohla být poskytována jednotlivcům s duševními potřebami v jakémkoliv typu péče.

24. Provádět, sledovat a vyhodnocovat terapeutické zásahy v rámci celkového programu péče
Tato kompetence zahrnuje provádění a přezkoumávání terapeutických zásahů a ukončování Vašeho zapojení do jednotlivců po terapeutických zásazích u jednotlivců s duševními potřebami v rámci jejich celkového programu péče.Kompetence pracovníků je založena na předpokladu, že pro efektivní realizaci péče je potřeba mít dostatečné pochopení pro kontext jednotlivce a celostní povahu zdraví a sociální pohody. Musíte být schopni efektivně komunikovat s jednotlivci a významnými ostatními a integrovat svoji práci s prací ostatních praktiků. V průběhu celého procesu jsou jednotlivci a významní ostatní povzbuzováni a podporováni, aby se aktivně zapojili a to je podporováno v co největším využití terapeutických zákroků, které jsou pro jednotlivce udržitelné v jejich vlastním kontextu.Při práci s dětmi a mladými lidmi budete muset brát v úvahu jejich věk a stadium vývoje a také kontext rodinné nebo náhradní péče a zajistit, aby realizace a hodnocení terapeutických zákroků byly prováděny v aktivní spolupráci s jejich rodiči/opatrovníky. Bude také důležité vyslechnout si vlastní názory dítěte nebo mladého člověka při plánování, porodu a hodnocení, nejen názory rodičů/opatrovníků.

Doporučujeme:  Hanna Segalová

25. Přispívat k posuzování potřeb a plánování, hodnocení a přezkoumávání individualizovaných programů péče o jednotlivce
Tato kompetence zahrnuje práci jako člen interdisciplinárního týmu prostřednictvím přispívání k posuzování potřeb uživatelů služeb, přispívání k plánování individualizovaných programů péče a přispívání k hodnocení a přezkoumávání. Hodnotící metody a přístupy a povaha intervencí budou takové, které jsou dohodnuty případ od případu s ostatními členy interdisciplinárního týmu. Termínem „interdisciplinární tým“ se rozumí týmy tvořené odborníky z různých profesí (nebo různých oborů v rámci jedné profese), kteří spolupracují jako koordinovaný tým k dosažení dohodnutých cílů s uživateli služeb.Vzhledem k tomu, že budete jedním z hlavních styčných bodů s jednotlivci a budete provádět specifické individualizované programy péče, pravděpodobně na bázi zaměření na jednotlivce, je v této kompetenci pracovníků kladen velký důraz na prosazování práv jednotlivce. Vzhledem k povaze intervencí se bude také řešit řada otázek souvisejících s důvěrností a úvahami o tom, kdo má přístup k určitým informacím.Při práci s dětmi a mladými lidmi budete muset brát v úvahu jejich věk a stadium vývoje i kontext rodinné či náhradní péče a zajistit, aby plánování, realizace a hodnocení terapeutických aktivit probíhalo v aktivní spolupráci s jejich rodiči/opatrovníky.Tato pracovní síla kompetence se vztahuje na lidi, kteří pracují jako členové interdisciplinárního týmu pro plánování a revizi individualizovaných programů péče o lidi s duševními potřebami.Těžiště práce bude pravděpodobně souviset se službami, které nabízí integrovaná služba (například kompetence rehabilitačních pracovníků, komunitní tým duševního zdraví nebo denní péče) nebo služba, kterou nabízí funkční tým (například asertivní přesah, krizová intervence). Týká se to zejména odborníků v oblasti duševního zdraví, kteří pracují v rámci škol. Je pravděpodobné, že praktický lékař se bude specializovat na práci s jednou konkrétní skupinou uživatelů služby nebo v jednom prostředí.

26. Zavést specifické části individualizovaných programů péče
Tato kompetence zahrnuje práci člena mezioborového týmu prostřednictvím realizace specifických částí individualizovaných programů a přispívání k hodnocení a přezkumu. Termínem „interdisciplinární tým“ se označují týmy tvořené odborníky z různých profesí (nebo různých oborů v rámci jedné profese), kteří spolupracují jako koordinovaný tým na dosažení dohodnutých cílů s uživateli služeb.Vzhledem k tomu, že budete jedním z hlavních styčných bodů s jednotlivci a budete realizovat specifické individualizované programy péče, pravděpodobně na bázi soustředěné na jednotlivce, je v této kompetenci pracovníků velký důraz kladen na prosazování práv jednotlivce. Vzhledem k povaze intervencí se bude také řešit řada otázek souvisejících s důvěrností a úvahami o tom, kdo má přístup k určitým informacím.Při práci s dětmi a mladými lidmi budete muset brát v úvahu jejich věk a stadium vývoje i kontext rodinné či náhradní péče a zajistit, aby plánování, realizace a hodnocení terapeutických aktivit probíhalo v aktivní spolupráci s jejich rodiči/opatrovníky.Tato pracovní síla kompetence se týká osob, které pracují jako členové interdisciplinárního týmu pro realizaci specifických částí individualizovaných programů péče o osoby s duševními potřebami.Těžiště práce bude pravděpodobně souviset se službami nabízenými integrovanou službou (například kompetence rehabilitačních pracovníků, komunitního týmu duševního zdraví nebo v denní péči) nebo službou nabízenou funkčním týmem (například asertivní přesah, krizová intervence). Týká se to zejména odborníků v oblasti duševního zdraví, kteří pracují v rámci škol. Je pravděpodobné, že praktický lékař se bude specializovat na práci s jednou konkrétní skupinou uživatelů služby nebo v jednom prostředí.

27 Posílit pozitivní behaviorální cíle ve vztazích s jednotlivci
Tato kompetence zahrnuje komplexní úkol navazování a udržování efektivních pracovních vztahů s jednotlivci v rámci celkové strategie boje proti asociálnímu chování a podpory prosociálního chování. Klíčovou součástí je, aby jednotlivci rozpoznali a převzali odpovědnost za své vlastní chování a své povinnosti vůči ostatním.Kompetence pracovníků zahrnuje počáteční kontakt s jednotlivcem, kde jsou vysvětlena základní pravidla a jasně stanovena očekávání jednotlivce. Kompetence pracovníků zahrnuje také udržování a rozvíjení vztahu a zabývá se tím, jak se nakonec odpoutáte od svého vztahu s jednotlivci. Tato kompetence pracovníků je založena na modelování prosociálního chování. Počáteční kontakt může být prostřednictvím individuálního vlastního doporučení, jako součást procesu řízení případu, nebo v důsledku toho, že je jednotlivec odkázán jinými jednotlivci nebo agenturami.Termínem „jednotlivci“ se označují lidé s duševními potřebami, se kterými pracujete.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na odborníky v oblasti duševního zdraví, kteří jsou zapojeni do práce, která má – přímo či nepřímo – vést ke snížení antisociálního chování jedinců s duševními potřebami.

28. Podporovat přínos činností ke zlepšení tělesného zdraví a pohody
Tato kompetence zahrnuje podporu tělesného a duševního zdraví jednotlivců holistickým způsobem – uznání jejich vzájemné provázanosti a obtíží, které mohou jednotlivci mít při chápání svých tělesných zdravotních potřeb a způsobu jejich řešení.Činnostmi ke zlepšení tělesného zdraví se rozumí klinické postupy a léčebné postupy (např. péče o kožní léze, aplikace obvazů, eliminace a další léčebné postupy specifické pro jednotlivce), provádění tělesných měření (např. teplota, tep a dýchání) a získávání vzorků nebo léčebné zásahy, jako jsou speciální diety, cvičení, masáže nebo relaxace. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na odborníky na duševní zdraví, kteří se podílejí na podpoře tělesného zdraví jednotlivců s duševními potřebami. Praktický pracovník může být přímo odpovědný za aspekty fyzické zdravotní péče jednotlivce nebo může pracovat společně s jiným zdravotnickým pracovníkem, který je odpovědný za provádění činností ke sledování, udržování nebo zlepšování fyzického zdraví jednotlivce.

29. Podpora jednotlivců při činnostech zaměřených na zlepšení jejich fyzického zdraví a tělesné pohody
Tato kompetence pracovníků zahrnuje podporu jednotlivců při činnostech zaměřených na zlepšení fyzického zdraví. Ty mohou zahrnovat klinické postupy a ošetření (například péči o kožní léze, aplikaci obvazů, odstranění a další ošetření specifická pro daného jednotlivce), provádění fyzických měření (např. teploty, tepu a dýchání) a odběr vzorků nebo terapeutické zásahy, jako jsou speciální diety, cvičení, masáže nebo relaxace. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na odborníky zabývající se duševním zdravím, kteří se podílejí na podpoře fyzického zdraví jednotlivců s duševními potřebami. Praktický pracovník může být přímo odpovědný za aspekty fyzické zdravotní péče jednotlivce nebo může spolupracovat s jiným zdravotnickým pracovníkem, který je odpovědný za provádění činností zaměřených na sledování, udržování nebo zlepšování fyzického zdraví jednotlivce.

32. Umožnit jednotlivcům udržovat si osobní hygienu a vzhled
Tato způsobilost zahrnuje umožnění jednotlivcům udržovat si osobní hygienu a vzhled, pokud takovou pomoc z jakéhokoli důvodu potřebují. Zahrnuje podporu jednotlivcům při provádění všech forem osobní hygieny a osobní prezentace, včetně těch jednotlivců, kteří využívají specializované vybavení, které jim v těchto úkolech pomáhá.Podpora, kterou si jednotlivec přeje a potřebuje, je u nich potvrzena a poskytovaná podpora je přiměřená jeho potřebám s cílem povzbudit jednotlivce, aby byli co nejvíce soběstační, a motivovat je, aby se náležitě prezentovali. Je třeba brát v úvahu preference a přání jednotlivce, včetně těch, které vyplývají z kulturních nebo náboženských norem, a respektovat jeho soukromí a důstojnost. Konflikty, které mohou vzniknout mezi volbou jednotlivce, správnými hygienickými postupy, plánem péče o jednotlivce a vlastními pocity, je třeba vzít na vědomí a řešit vhodně.Tato kompetence pracovníků se nezabývá poskytováním průběžné podpory jednotlivcům, kteří potřebují pomoc s aspekty fyzické péče každodenního života včetně pomoci s jídlem, pitím, vyprazdňováním a močením. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty, kteří pracují s jednotlivci, kteří jsou schopni přispět k udržení své vlastní osobní hygieny a vzhledu, ale potřebují nějakou specifickou podporu, ať už se jedná o fyzickou pomoc nebo radu a vedení. Bude se týkat těch, kteří poskytují osobní péči jednotlivcům ve všech pečovatelských zařízeních – v nemocnici, ubytovně, denní péči nebo ve vlastním domě jednotlivce.

33. Umožnit jednotlivcům s duševními potřebami přístup k bydlení a ubytování
Tato kompetence zahrnuje umožnění jednotlivcům s duševními potřebami přístupu k vhodnému bydlení a ubytování. Kompetence v oblasti pracovní síly se týká především podpory poskytované těm, kteří se v současné době nenacházejí v ubytování, které je přiměřené jejich potřebám, ať už se jedná o jejich vlastní bydlení nebo jiné prostředí. Kompetence v oblasti pracovní síly nezahrnuje návštěvy a pomoc jednotlivcům v jejich vlastních domovech s údržbou jejich majetku a bydlení.Bydlení a ubytování zahrnuje dostupné bydlení, nemovitosti bytových družstev, ubytování k pronájmu v soukromém a veřejném sektoru, podporované bydlení, komunitní bydlení a místa ústavní péče.Tato kompetence v oblasti pracovní síly se vztahuje na ty, kteří pracují přímo s jednotlivci s duševními potřebami, aby jim pomohli najít a udržovat vhodné bydlení a ubytování a veškeré související služby.

34. Povolit ubytovací a ubytovací služby na podporu jednotlivců s duševními potřebami
Tato kompetence zahrnuje umožnění ubytovacích a ubytovacích služeb na podporu jednotlivců s duševními potřebami. Bydlení a ubytování zahrnuje dostupné bydlení, nemovitosti bytových družstev, ubytování k pronájmu v soukromém a veřejném sektoru, podporované bydlení, komunitní bydlení a místa pro péči o bydlení.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na ty, kteří potřebují pracovat přímo s ubytovacími a ubytovacími službami, aby mohli podporovat jednotlivce s duševními potřebami.

35. Podpora jednotlivců při provádění procedur a ošetření
Tato kompetence zahrnuje podporu a podporu jednotlivců při zajišťování zdravotní péče v souladu s programem péče o jednotlivce.Zahrnuté činnosti v oblasti zdravotní péče zahrnují procedury a ošetření (jako je péče o kožní léze, aplikace obvazů, eliminace a další ošetření specifická pro jednotlivce) a podávání vlastních léků klienta. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty, kteří připravují a podporují jednotlivce při zajišťování zdravotní péče. Tato kompetence pracovníků je pravděpodobně nejvíce aplikovatelná na rehabilitaci a komunitní prostředí.

36. Podporovat jednotlivce při podávání vlastních léků
Tato kompetence zahrnuje podněcování a podporu jednotlivců při podávání vlastních léků v souladu s programem péče o jednotlivce. Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na ty, kteří připravují a podporují jednotlivce při podávání vlastních léků. Tato kompetence pracovní síly je pravděpodobně nejvíce použitelná pro rehabilitaci a komunitní prostředí.

37. Uznávat, respektovat a podporovat duchovní blaho jednotlivců
Tato kompetence zahrnuje uznání, respektování a podporu duchovního blaha lidí. To zahrnuje identifikaci příležitostí k podpoře duchovního blaha jednotlivců, poskytování příležitostí, které usnadňují a podporují duchovní blaho, a hodnocení a podávání zpráv o práci, která se týká duchovního blaha. Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na ty, kteří jsou v pozici, aby povzbuzovali a umožňovali jednotlivcům identifikovat a řešit jejich osobní duchovní potřeby.

38. Umožnit lidem, aby si vybírali a účastnili se činností, které jsou pro ně smysluplné
Tato kompetence pracovníků zahrnuje podporu jednotlivců s duševními potřebami, aby si vybírali a účastnili se činností, které jsou pro ně smysluplné. Patří mezi ně vzdělávací, rekreační a pracovní činnosti. Činnosti mohou být poskytovány speciálně pro jednotlivce v pečovatelských zařízeních, jako jsou denní centra, obytné domy, ústavní zařízení, nebo v rámci komunity pro širokou veřejnost, jako jsou pracovní kluby, večerní kurzy, dobrovolná práce, zájmové skupiny pro volný čas (např. divadelní kroužek, zahradnický kroužek). Klíčovým hlediskem v této kompetenci pracovníků je význam přijetí opatření k zajištění rovnosti příležitostí k účasti.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na odborníky v oblasti duševního zdraví, jejichž role zahrnuje podporu a podporu jednotlivců s duševními potřebami, aby se účastnili činností, které podpoří jejich duševní zdraví a mají pro ně určitý význam.

39. Umožnit jednotlivcům a rodinám identifikovat faktory, které ovlivňují jejich duševní zdraví a sociální pohodu, a možnosti jejich optimalizace
Cílem této kompetence v oblasti pracovní síly je umožnit jednotlivcům a rodinám řešit problémy, které ovlivňují jejich duševní zdraví. Termín „oslovení“ byl používán k tomu, aby se rozumělo problémům a snažili se jim porozumět a vypořádat se s nimi. Primárním zaměřením této kompetence v oblasti pracovní síly je umožnit jednotlivcům a rodinám rozhodovat se o svém životě. Důvěrnost je důležitá, protože budete úzce spolupracovat s lidmi, s nimiž je vztah důvěry životně důležitý. Očekává se, že po celou dobu bude s jednotlivci a rodinami uplatňován přístup založený na spolupráci a vyjednávání. Tato kompetence v oblasti pracovní síly se vztahuje na ty, kteří úzce spolupracují s jednotlivci a/nebo rodinami při řešení problémů, které ovlivňují jejich duševní zdraví. Pravděpodobně se bude jednat o proces, který probíhá po určitou dobu a vyžaduje, aby si pracovník vytvořil efektivní pracovní vztahy s jednotlivci a rodinami, s nimiž pracuje.

40. Umožnit jednotlivcům a rodinám provádět informovanou volbu pro optimalizaci jejich duševního zdraví a sociální pohody
Tato kompetence spočívá v tom, umožnit jednotlivcům a rodinám provádět informovanou volbu pro optimalizaci duševního zdraví a sociální pohody a přezkoumat účinnost jejich činnosti.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na osoby, které úzce spolupracují s jednotlivci a/nebo rodinami při řešení otázek, které ovlivňují jejich duševní zdraví. Pravděpodobně se bude jednat o proces, který probíhá po určitou dobu a vyžaduje, aby si pracovník vytvořil účinné pracovní vztahy s jednotlivci a rodinami, s nimiž pracuje.

41 Posílit osoby s potřebami duševního zdraví, aby mohly vyjadřovat své názory a organizovat svou vlastní podporu, pomoc nebo činnost
Tato kompetence pracovníků spočívá v podněcování a podpoře jednotlivců, aby vyjadřovali své vlastní názory a organizovali svou vlastní podporu, pomoc nebo činnost související s přístupem k sítím v rámci komunity a jejich využíváním. V centru kompetence pracovníků je právo osob s potřebami duševního zdraví na plné sociální začlenění a kompetence pracovníků pokrývá úlohu, kterou mohou poskytovatelé služeb hrát při jeho usnadňování, posilování postavení a umožnění účasti osob s potřebami duševního zdraví v rozsahu, v jakém si to přejí. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty, kteří pracují na podpoře sociálního začlenění osob s potřebami duševního zdraví v rámci většinových komunit.

42. Umožnit lidem s duševními potřebami podílet se na společenských, hospodářských a kulturních činnostech a sítích
Tato kompetence spočívá v podněcování a podpoře jednotlivců k účasti na společenských, hospodářských a kulturních činnostech a sítích v rámci komunity. Jádrem kompetence v oblasti pracovní síly je právo lidí s duševními potřebami na plné sociální začlenění a kompetence v oblasti pracovní síly pokrývá úlohu, kterou mohou poskytovatelé služeb hrát při jeho usnadňování, posilování a umožnění lidem s duševními potřebami účastnit se v rozsahu, v jakém si to přejí. Tato kompetence v oblasti pracovní síly se vztahuje na ty, kteří pracují na podpoře sociálního začlenění lidí s duševními potřebami v rámci většinových komunit.

43. Zpochybnění nespravedlnosti a nerovností v přístupu k hlavnímu proudu poskytování služeb lidem s duševními potřebami
Tato kompetence pracovníků spočívá ve zpochybnění nespravedlnosti a nerovností v přístupu k hlavnímu proudu služeb pro lidi s duševními potřebami. Jádrem kompetence pracovníků je právo lidí s duševními potřebami na plné sociální začlenění a kompetence pracovníků pokrývá úlohu, kterou mohou poskytovatelé služeb hrát při jeho usnadňování, posilování postavení a umožnění účasti lidí s duševními potřebami v rozsahu, v jakém si to přejí. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty, kteří pracují na podpoře sociálního začlenění lidí s duševními potřebami v rámci hlavních komunit.

44. Podporovat práva lidí a podporovat je v tom, aby uznávali své povinnosti
Tato kompetence pracovníků spočívá v uznání a umožnění práva lidí činit informovaná rozhodnutí, umožnění jim zapojit se do rozhodování v plném rozsahu jejich schopností, v podpoře při přijímání odpovědnosti za jejich rozhodnutí a činy a v ochraně jejich práva na důvěrnost informací. Práva jednotlivců činit vlastní rozhodnutí budou záviset na jejich věku a schopnostech. Dětem a mladým lidem by se mělo pomoci činit informovaná rozhodnutí v souladu s jejich věkem a schopností porozumět dotčeným otázkám a jejich názory by měly být vyhledávány a brány vážně i v případech, kdy ještě nemusí mít zákonné právo rozhodovat za sebe.Klíčovou zásadou práva je, že každý dospělý má právo činit vlastní rozhodnutí a předpokládá se, že má schopnost tak činit, pokud se neprokáže opak. Někteří lidé mohou potřebovat pomoc nebo podporu, aby byli schopni porozumět rozhodnutí, o které jsou žádáni, aby věděli, jak se rozhodnout, nebo aby byli schopni komunikovat, ale potřeba pomoci a podpory neodstraňuje jejich právo rozhodovat se sám.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na každého, kdo pracuje v oblasti duševního zdraví a kdo má odpovědnost a odpovědnost za prosazování práv a povinností lidí. To se týká zejména těch, kteří pracují s jednotlivci, kteří potřebují podporu pro rozhodování.

Doporučujeme:  Hypotéza somatického markeru

45. Umožnit lidem s duševními potřebami rozvíjet strategie zvládáníTato kompetence pracovníků zahrnuje práci s jednotlivci s cílem rozpoznat dopad jejich chování na ostatní a případně společně rozvíjet a hodnotit strategie pro změnu reakcí chování. Kompetence pracovníků je založena na koncepci posílení postavení a podpory jednotlivce při vytváření strategií pro zvládání aspektů jejich chování, které jsou nevhodné. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty, kteří odpovídají za podporu jednotlivců, kteří projevují nevhodné reakce chování, za jejich důslednou podporu a za podporu motivace k vytváření a udržování alternativních strategií zvládání. Kompetence pracovníků je vhodná pro ty, kteří pracují v oblasti všeobecného poskytování služeb v oblasti duševního zdraví, ale může být relevantní zejména pro ty, kteří pracují se zadrženými klienty, v oblasti kompetencí forenzních pracovníků, ve věznicích nebo v asertivních informačních kontextech.

45. Podporovat lidi ve vztahu k osobním a sociálním interakcím a environmentálním faktorům
Tato kompetence zahrnuje navazování podpůrných vztahů a nabízení podpory lidem v případě potřeby vztahováním se ke každému člověku jako k člověku s jeho vlastními konkrétními potřebami a starostmi a rozvíjením vztahů s ním, které to berou v úvahu. Termínem „lidé“ v této kompetenci pracovní síly se rozumí každý, s kým přijdete do kontaktu, ať už se jedná o uživatele služeb, pečovatele nebo rodinné příslušníky. Důvěrnost je důležitou hodnotou, která je základem této kompetence pracovní síly, protože základem je vztah důvěry.Druh nabízené podpory bude záviset na potřebách jednotlivce, ale je pravděpodobné, že bude zahrnovat emocionální podporu v rámci sociálních a osobních interakcí a praktickou podporu při řešení environmentálních faktorů, se kterými by jednotlivec mohl mít potíže se sám vyrovnat.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na každého, kdo pracuje v oblasti duševního zdraví v roli, která vyžaduje, aby poskytoval individuální podporu uživatelům služeb ve vztahu k jejich osobním a sociálním interakcím s ostatními.

47. Umožnit jednotlivcům, jejich rodině a přátelům zkoumat a zvládat změny
Tato kompetence zahrnuje podporu jednotlivců, jejich rodiny a přátel v procesu změn tím, že jim umožní zkoumat důsledky změn, možnosti, které se jim otevírají, a zvládat proces změn. Poskytnutá podpora bude probíhat spíše v rámci řady interakcí než v rámci jednorázového setkání.Vzhledem k zaměření na změny je důležité, abyste plně zohlednili osobní přesvědčení a preference jednotlivců a to, jak bude jejich zkoumání a zvládání změn ovlivněno jejich kulturním zázemím a vývojovou fází, předchozími zkušenostmi nebo statutárním zapojením. Důraz je také kladen na umožnění a zkoumání možností volby a potřebu zachovat důvěrnost.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty, kteří podporují jednotlivce a jejich rodinu a přátele při zvládání změn. Normy popsané v této kompetenci pracovní síly jsou navrženy tak, aby byly použitelné na všechny jednotlivce a významné další (jejich rodinu a přátele), kteří potřebují zkoumat a zvládat změny. Má být použitelná ve všech prostředích v oblasti péče, kde k tomu dochází.

49. Umožnit lidem, kteří jsou rizikem pro sebe i pro ostatní, aby si vytvořili kontrolu
Tato kompetence pracovní síly zahrnuje náročné chování, které způsobuje problémy jednotlivci nebo ostatním a pomáhá jednotlivcům rozvíjet větší míru porozumění a kontroly v rámci dohodnutých hranic chování. Tato kompetence pracovní síly spočívá v náročném chování a pomáhá rozvíjet kontrolu prostřednictvím každodenní interakce s jednotlivci. Vývoj a realizace terapeutických programů, které jednotlivcům umožňují řídit jejich chování, je zahrnuta v kompetenci pracovní síly E1.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na ty, kteří pracují s jednotlivci s duševními potřebami, kteří jsou ohroženi pro sebe nebo ostatní kvůli svému chování. Chování může být agresivní, urážlivé nebo trestné.

58. Určete obavy a priority komunit týkající se duševního zdraví a potřeb duševního zdraví
Tato kompetence pracovní síly zahrnuje určení obav a priorit řady různorodých komunit v místní oblasti, které se vás týkají. Komunity jsou čtvrti, zájmové komunity (například podnikatelské komunity) a komunity identity (například menšinové etnické skupiny, mladí lidé, lesby a gayové). Účelem určení obav a priorit je: a) informovat o plánech a strategiích vaší organizace na podporu duševního zdraví a řešení potřeb duševního zdraví b) plnit legislativní a jiné požadavky na rozvoj strategií duševního zdraví a servisesc) podporovat zásady nejlepší hodnoty a osvědčených postupů. Kompetence zaměstnanců se zabývá výzkumem potřebným před zahájením konzultací, výběrem vhodných konzultačních metod, prováděním konzultací a zajištěním plného využití získaných informací. Kompetence zaměstnanců zdůrazňuje význam praxe založené na důkazech, hodnocení, práce ve spolupráci s dalšími agenturami a/nebo skupinami složenými z více agentur a oslovení všech komunit v dané oblasti, včetně těch, které jsou často marginalizovány, jako jsou menšinové etnické skupiny a lidé s problémy duševního zdraví.Tato kompetence zaměstnanců se vztahuje na každého, kdo konzultuje s komunitami své obavy a priority ve vztahu k potřebám duševního zdraví a potřeb duševního zdraví. Pravděpodobně se bude jednat o specializovanou úlohu.

59 Práce se skupinami a komunitami na rozvoji politik, strategií a služeb pro zlepšení duševního zdraví a řešení potřeb duševního zdraví
Tato kompetence pracovní síly zahrnuje zapojení skupin a komunit jako aktivních partnerů a jejich zmocnění ke zlepšení vlastního duševního zdraví a řešení jejich potřeb duševního zdraví. To vyžaduje účinnou komunikaci a strategie umožňující skupinám a komunitám hrát aktivní, partnerskou roli. Základním principem zmocnění pracovní síly je tato kompetence pracovní síly a vyžaduje, abyste ji podporovali ve svých činnostech a přístupu k práci se skupinami a komunitami.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na každého, kdo pracuje v oblasti duševního zdraví v roli, která výslovně vyžaduje, aby pracoval se skupinami a komunitami na rozvoji politik, strategií a služeb pro zlepšení duševního zdraví a řešení potřeb duševního zdraví. Pravděpodobně se bude jednat o specializovanou roli.

62. Určit obavy a priority jednotlivců a rodin ve vztahu k jejich duševnímu zdraví a potřebám v oblasti duševního zdravíTato kompetence pracovníků zahrnuje určení obav, zájmů a priorit jednotlivců a rodin ve vztahu k jejich duševnímu zdraví a potřebám v oblasti duševního zdraví. Po této identifikaci je odborník povinen zjistit, jak ostatní řešili tyto otázky jinde, aby mohli stavět na zkušenostech ostatních a poučit se z praxe ostatních. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty, kteří pracují s řadou jednotlivců a rodin, aby určili obavy a priority, které mají ohledně duševního zdraví a duševního zdraví.

63. Spolupracovat s jednotlivci a rodinami na rozvoji služeb pro zlepšení jejich duševního zdraví a řešení jejich potřeb v oblasti duševního zdraví
Tato kompetence zahrnuje aktivní umožnění a povzbuzování jednotlivců a rodin, aby se plně a aktivně podíleli na rozhodovacích procesech týkajících se rozvoje služeb v oblasti duševního zdraví.

64. Stanovit se skupinami, společenstvími a organizacemi jejich zájmy, zájmy a priority a umožnit jim určit přijatelné zastoupení
Tato kompetence zahrnuje úlohu odborníka v praxi při určování zájmů a zájmů skupin, společenství a organizací, pomáhá jim stanovit priority, určit, kdy je zastoupení vyžadováno, a určit přijatelné zastoupení, které odpovídá jejich potřebám. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na každého odborníka v praxi, který zastupuje, skupiny, společenství a organizace, pokud toho nejsou schopni sami. Jedná se o specializovanou úlohu.

65. Jednat jménem skupin, komunit a organizací, nejsou-li schopny zastupovat své zájmy, zájmy a priority
Tato kompetence pracovníků zahrnuje úlohu odborníka v praxi, pokud jedná jako zástupce organizace, komunity nebo skupiny. Termín „zástupce“ byl záměrně použit k rozlišení rozsáhlejších dovedností a činností, které by provedl obhájce komunity. Důvodem pro zastoupení je pravděpodobně to, že odborník v praxi má přístup k širší škále situací a prostředí než dotčená skupina a komunita, například při stanovování politiky a zadávání zakázek. Aby mohl odborník v praxi účinně zastupovat zájmy, musel by stanovit své zájmy, obavy a priority, jednat jejich jménem, pokud toho sám není schopen (často proto, že není přítomen) a umožnit mu sledovat a hodnotit zastoupení a nalézt alternativní dlouhodobější řešení. Tato kompetence týkající se pracovní síly se vztahuje na každého odborníka, který zastupuje, skupiny, komunity a organizace, když toho sám není schopen. Jedná se o specializovanou úlohu.

66. Posoudit, jak lze udržovat a zlepšovat prostředí a postupy pro podporu duševního zdraví
Tato kompetence zahrnuje posouzení, jak lze udržovat a zlepšovat prostředí a postupy pro podporu duševního zdraví. To zahrnuje identifikaci všech osob, které mají zájem na prostředí a postupech, a konzultaci s nimi o jejich požadavcích a očekáváníchProstředím mohou být domovy (např. soukromé, podporované bydlení, pečovatelské domy), pracoviště, veřejná místa (např. nemocnice, zdravotní střediska, denní střediska, herny nebo zařízení pro mládež) nebo širší prostředí, jako jsou města, sídliště a venkov. Prostředí bude zahrnovat také sociální, kulturní a estetické aspekty, jakož i fyzické aspekty a interakci lidí s jejich životním prostředím, tj. ekologickým prostředím.Termín „postupy“ se používá k popisu významných činností, které se odehrávají v rámci životního prostředí, včetně: a) způsobu využívání životního prostředí, např. pracovních nebo domácích postupů, terapeutických činností, přístupu veřejnosti k životnímu prostředí a jeho využívání, rutinních činnostíb) iniciativ v oblasti mezilidských vztahů, které zvýší schopnost osob, které žijí v životním prostředí, pracují v něm nebo jej jinak využívají k podpoře duševního zdraví a pohody.

67. Povzbudit zúčastněné strany, aby pochopily hodnotu zlepšování prostředí a postupů na podporu duševního zdraví
Tato kompetence zahrnuje podporu zúčastněných stran, aby pochopily hodnotu zlepšování prostředí a postupů. Prostředím mohou být domovy (např. soukromé, podporované bydlení, pečovatelské domy), pracoviště, veřejná místa (např. nemocnice, zdravotní střediska, denní střediska, zařízení pro hry nebo mládež) nebo širší prostředí, jako jsou města, sídliště a venkov. Prostředí bude také zahrnovat sociální, kulturní a estetické aspekty, jakož i fyzické aspekty a interakci lidí s jejich prostředím, tj. ekologickým prostředím.Termín „postupy“ se používá k popisu významných činností, které se odehrávají v rámci životního prostředí, včetně: a) způsobu využívání životního prostředí, např. pracovních nebo domácích postupů, terapeutických činností, přístupu a využívání veřejnosti, rutinních činnostíb) mezilidských vztahůc) iniciativ, které zvýší schopnost těch, kteří žijí v prostředí, pracují v něm nebo ho jinak využívají k podpoře duševního zdraví a pohody.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na každého, kdo pracuje v oblasti duševního zdraví v roli, ve které potřebuje získat podporu zúčastněných stran ke zlepšení prostředí a postupů k podpoře duševního zdraví.

68. Vypracovat akční plány, které pomáhají zúčastněným stranám při zlepšování prostředí a postupů na podporu duševního zdraví
Tato kompetence zahrnuje získání podpory zúčastněných stran pro zlepšování prostředí a postupů a usnadňování činností za tímto účelem. To zahrnuje povzbuzování zúčastněných stran, aby pochopily hodnotu zlepšování prostředí a postupů, a spolupráci s nimi na vypracování akčních plánů, které určí, jak toho dosáhnout. Prostředím mohou být domovy (např. soukromé, podporované bydlení, pečovatelské domy), pracoviště, veřejná místa (např. nemocnice, zdravotní střediska, denní střediska, herní zařízení nebo zařízení pro mládež) nebo širší prostředí, jako jsou města, sídliště a venkov. Prostředí bude zahrnovat také sociální, kulturní a estetické aspekty, jakož i fyzické aspekty a interakci lidí s jejich prostředím, tj. ekologickým prostředím.Termín „praktiky“ se používá k popisu významných činností, které se odehrávají v rámci prostředí, včetně:a) způsobu využívání prostředí, např. pracovních nebo domácích praktik, terapeutických činností, přístupu a využívání veřejnosti, rutinních činnostísb) mezilidských vztahůsc) iniciativ, které zvýší kapacitu těch, kteří žijí v prostředí, pracují v něm nebo ho jinak využívají k podpoře duševního zdraví a pohody.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na každého, kdo pracuje v oblasti duševního zdraví v roli, ve které potřebuje získat podporu zúčastněných stran ke zlepšení prostředí a postupů k podpoře duševního zdraví.

70 Sledovat a přezkoumávat změny prostředí a postupů na podporu duševního zdraví
Do této kompetence pracovníků patří sledování změn v prostředí a postupech samotných, změn duševního zdraví v důsledku změn prostředí a postupů a účinnosti různých strategií pro zlepšení prostředí a postupů (např. formulování politiky, školení). Prostředím mohou být domovy (např. soukromé, podporované bydlení, pečovatelské domy), pracoviště, veřejná místa (např. nemocnice, zdravotní střediska, denní střediska, herny nebo zařízení pro mládež) nebo širší prostředí, jako jsou města, sídliště a venkov. Prostředí bude zahrnovat také sociální, kulturní a estetické aspekty, jakož i fyzické aspekty a interakci lidí s jejich prostředím, tj. ekologickým prostředím.Termín „praktiky“ se používá k popisu významných činností, které se odehrávají v rámci prostředí, včetně:a) způsobu využití prostředí, např. pracovních nebo domácích praktik, terapeutických činností, přístupu a využívání veřejnosti, rutinních činnostísb) mezilidských vztahůsc) iniciativ, které zvýší kapacitu těch, kteří žijí v prostředí, pracují v něm nebo ho jinak využívají k podpoře duševního zdraví a pohody.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na každého, kdo pracuje v oblasti duševního zdraví v roli, která vyžaduje, aby sledoval a přezkoumával změny v prostředí a postupech, ať už pracuje samostatně nebo jako součást týmu.

71. Zvýšit povědomí zúčastněných stran o hodnotě zaměstnání, odborné přípravy a vzdělávání pro osoby s potřebami duševního zdraví
Tato kompetence pracovní síly zahrnuje spolupráci s různými zúčastněnými stranami na podpoře hodnoty zaměstnání, odborné přípravy a vzdělávání pro osoby s potřebami duševního zdraví a vyjednávání v širokých pojmech o tom, jaké příležitosti by mohly nabídnout.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na osoby ve statutárních nebo dobrovolných agenturách, které se snaží podporovat a vyjednávat možnosti zaměstnání, odborné přípravy a vzdělávání pro osoby s potřebami duševního zdraví.

72. Vyjednat a dohodnout se zúčastněnými stranami příležitosti, které jsou ochotny nabídnout lidem s duševními potřebami
Tato kompetence pracovní síly zahrnuje vyjednávání a dohodu s různými zúčastněnými stranami o příležitostech, které jsou ochotny nabídnout lidem s duševními potřebami.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na osoby ve statutárních nebo dobrovolných agenturách, které se snaží podporovat a vyjednávat možnosti zaměstnání, odborné přípravy a vzdělávání pro jednotlivce s duševními potřebami.

73 Vyjednávat se zaměstnavateli a dalšími osobami a dohodnout umístění pro jednotlivce s duševními potřebami
Tato kompetence pracovní síly zahrnuje organizaci poskytování zaměstnání pro jednotlivce s duševními potřebami. Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na ty, kteří se snaží vyjednat a zřídit pracovní příležitosti pro jednotlivce s duševními potřebami.Termín „pracovní příležitosti“ byl použit k označení řady způsobů, kterými mohou jednotlivci získat přístup k zaměstnání a zlepšit svou zaměstnatelnost, včetně zaměstnání na plný a částečný úvazek, krátkodobých smluv, dobrovolné práce, umístění v rámci vzdělávacích programů a programů pracovních zkušeností. Programy mohou být národní nebo místní iniciativy.

74. Podporovat zaměstnavatele a jiné osoby v jejich práci s jedinci s duševním zdravím
Tato kompetence zahrnuje podporu poskytování zaměstnání pro jedince s duševními potřebami. Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na ty, kteří usilují o zachování pracovních příležitostí pro jedince s duševními potřebami.Termín „pracovní příležitosti“ byl použit k označení řady způsobů, kterými mohou jednotlivci získat přístup k zaměstnání a zlepšit svou zaměstnatelnost, včetně zaměstnání na plný a částečný úvazek, krátkodobých smluv, dobrovolné práce, umístění v rámci vzdělávacích programů a programů pracovních zkušeností. Programy mohou být národní nebo místní iniciativy.

Doporučujeme:  Komunita značek

75. Zvýšit informovanost zúčastněných stran o bytových potřebách osob s duševními potřebami
Tato kompetence zahrnuje zajištění toho, aby osoby ve vlivných pozicích, pokud jde o bytové příležitosti, byly plně informovány o požadavcích osob s duševními potřebami a zohledňovaly je při plánování a přidělování zajištění. Možnosti bydlení zahrnují možnosti cenově dostupného bydlení, nemovitosti bytových družstev, ubytování k pronájmu v soukromém a veřejném sektoru, podporované bydlení, komunitní bydlení a místa ústavní péče. Možnosti bydlení mohou být potřebné pro zajištění osob s duševními potřebami, které aktivně hledají ubytování v důsledku bezdomovectví nebo v důsledku měnících se bytových potřeb.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na osoby ve statutárních nebo dobrovolných agenturách, které se snaží zvýšit informovanost zúčastněných stran o bytových potřebách osob s duševními potřebami.

76. Vyjednat a dohodnout se zúčastněnými stranami možnosti bydlení, které jsou ochotny nabídnout lidem s duševními potřebami
Tato kompetence zahrnuje vyjednávání, ovlivňování a domlouvání se s osobami ve vlivných pozicích, pokud jde o možnosti bydlení, které jsou ochotny nabídnout lidem s duševními potřebami. Možnosti bydlení zahrnují možnosti cenově dostupného bydlení, nemovitosti bytových družstev, ubytování k pronájmu v soukromém a veřejném sektoru, podporované bydlení, komunitní bydlení a místa ústavní péče. Možnosti bydlení mohou být potřebné pro zajištění těch osob s duševními potřebami, které aktivně hledají ubytování v důsledku bezdomovectví nebo v důsledku měnících se potřeb ubytování.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na osoby ve statutárních nebo dobrovolných agenturách, které se snaží podporovat a vyjednávat možnosti bydlení pro osoby s duševními potřebami.

77. Zvýšit povědomí zúčastněných stran o hodnotě volnočasových aktivit pro lidi s duševními potřebami
Tato kompetence zahrnuje podporu příležitostí pro lidi s duševními potřebami účastnit se volnočasových aktivit zvyšováním povědomí zúčastněných stran o hodnotě volnočasových aktivit. Volnočasové příležitosti zahrnují aktivity související s koníčky, zájmy, sportem (jako divák nebo účastník), zábavou (např. přístup do divadla nebo návštěva divadelních skupin), socializací (např. stravování venku, povídání si s ostatními o starých časech). Mohou se odehrávat v rámci nebo mimo pečovatelské prostředí. Tato kompetence zaměstnanců se týká rekreace a volného času ve smyslu udržování vlastní mysli a těla aktivních, nikoli pro konkrétní terapeutické účely. Tato kompetence zaměstnanců se vztahuje na osoby ve statutárních nebo dobrovolných agenturách, které se snaží zvýšit povědomí zúčastněných stran o hodnotě volnočasových aktivit pro jednotlivce s duševními potřebami.

78. Vyjednat a dohodnout se zúčastněnými stranami možnosti trávení volného času, které jsou ochotny nabídnout lidem s potřebami duševního zdravíTato kompetence zaměstnanců zahrnuje vyjednávání a dohodu se zúčastněnými stranami o možnostech trávení volného času, které jsou ochotny nabídnout lidem s potřebami duševního zdraví Možnosti trávení volného času zahrnují činnosti související s koníčky, zájmy, sportem (jako divák nebo účastník), zábavou (např. přístup do divadla nebo návštěvy divadelních skupin), socializací (např. stravování venku, povídání si s ostatními o starých časech). Mohou se odehrávat v rámci pečovatelského prostředí nebo mimo něj. Tato kompetence zaměstnanců se týká rekreace a trávení volného času ve smyslu udržování vlastní mysli a těla aktivního, nikoli pro konkrétní léčebné účely. Tato kompetence zaměstnanců se vztahuje na osoby ve statutárních nebo dobrovolných agenturách, které se snaží vyjednat a dohodnout se zúčastněnými stranami možnosti trávení volného času, které jsou ochotny nabídnout jednotlivcům s potřebami duševního zdraví.

79. Umožnit pracovníkům a agenturám spolupracovat
Tato kompetence pracovníků zahrnuje umožnění praktikům a agenturám spolupracovat na zlepšení duševního zdraví. Praktici a agentury mohou být v rámci samotného odvětví duševního zdraví, jako jsou sociální služby, zdravotnické služby a související soukromé a dobrovolné organizace. Mohou být také mnohem širší a zahrnovat soukromé zaměstnavatele v oblasti služeb, vzdělávací služby, bydlení, trestní/mládežnické soudnictví a jiné formy veřejných služeb. Schopnost pracovníků efektivně pracovat v rámci multidisciplinárních a multiagenturních týmů je důležitým rozměrem při poskytování efektivních služeb duševního zdraví.Tato schopnost pracovníků se vztahuje na praktické odborníky, kteří mají v rámci své pracovní role zvláštní odpovědnost za usnadňování spolupráce mezi pracovníky a agenturami.Takovou roli pravděpodobně převezmou ti, kteří nepracují v přímém kontaktu s uživateli služeb, ale spíše ti, kteří podporují praktické odborníky kteří tak činí. Je tedy pravděpodobné, že bude mít význam pro ty, kteří pracují v národních agenturách, jako jsou profesní organizace nebo agentury na podporu zdraví, nebo jsou do nich zapojeni, pro ty, kteří mají v rámci služeb na regionální nebo místní úrovni zvláštní odpovědnost v souvislosti s meziagenturní spoluprací, a pro ty, kteří tyto role přebírají v dobrovolné funkci. Je také relevantní pro ty, kteří takovou roli v rámci agentur vykonávají prostřednictvím práce napříč řadou skupin praktických odborníků. Může být rovněž použitelný obecněji, pro ty, kdo se podílejí na vzdělávání a odborné přípravě, a pro ty, kdo pracují při zadávání zakázek.

80. Prozkoumat, iniciovat a rozvíjet pracovní vztahy založené na spolupráci
Tato kompetence zahrnuje zkoumání a hodnocení potenciálu pro pracovní vztahy založené na spolupráci a následné iniciování a rozvíjení těchto vztahů. Je založena na počátečních fázích vývojového cyklu činnosti, který zahrnuje fáze zkoumání a hodnocení potenciálu pro pracovní vztahy založené na spolupráci (včetně vlivu minulé historie na vztah), rozvoj vztahů a ujednání, udržování a udržování těchto vztahů a následné přezkoumávání a hodnocení pracovní činnosti založené na spolupráci za účelem její úpravy a rozvíjení.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na všechny odborníky zapojené do společných pracovních vztahů a uspořádání, ať už na úrovni sousedství a obce, okresu, města, města a okresu, kraje, kraje, národní nebo mezinárodní.Tato kompetence pracovní síly popisuje pracovní praxi pro ty, kteří se skutečně podílejí na kolaborativní práci buď mezi odborníky ve stejné agentuře nebo s jinými agenturami. Kompetence pracovní síly N1 popisuje standardy praxe pro ty, kteří usnadňují proces kolaborativní práce.

81. Udržovat a přezkoumávat kolaborativní práci
Tato kompetence zahrnuje udržování a udržování kolaborativních pracovních vztahů a následné přezkoumávání a vyhodnocování kolaborativní práce za účelem její úpravy a rozvoje. Vychází z pozdějších fází vývojového cyklu akce s etapami zkoumání a vyhodnocování potenciálu pro kolaborativní práci (včetně vlivu minulé historie na vztah), rozvoje vztahů a uspořádání, udržování a udržování těchto vztahů a následného přezkoumávání a vyhodnocování kolaborativní práce za účelem její úpravy a rozvoje.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na všechny odborníky zapojené do společných pracovních vztahů a uspořádání ať už na úrovni sousedství a obce, okresu, města, města a okresu, kraje, kraje, státu nebo mezinárodní.Tato kompetence pracovní síly popisuje pracovní praxi pro ty, kteří se skutečně podílejí na kolaborativní práci buď mezi odborníky v téže agentuře nebo s jinými agenturami. Kompetence pracovní síly N1 popisuje standardy praxe pro ty, kteří usnadňují proces kolaborativní práce.

82. Rozvíjet a udržovat efektivní pracovní vztahy se zaměstnanci v jiných agenturách
Tato kompetence spočívá v rozvíjení a udržování efektivních pracovních vztahů se zaměstnanci v jiných agenturách. Jedná se o uznání a respektování různých pohledů, které mohou přinést ostatní, a účinnou spolupráci s nimi ve prospěch uživatele služby.Dotčené agentury mohou spadat do oblasti duševního zdraví a/nebo z jiných odvětví, jako je policie, probační řízení, věznice, soudnictví ve věcech mládeže, bydlení, mládež a komunita, vzdělávání.Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na pracovníky zapojené do společné práce se zaměstnanci v jiných agenturách, ať už v rámci formálních partnerských ujednání nebo neformálně a ad hoc. Kompetence pracovní síly je navržena speciálně pro ty, u kterých se neočekává, že od nuly uzavřou efektivní pracovní dohody (spadají do kompetencí pracovní síly MH79 a HSC3100), ale očekává se, že přispějí k optimalizaci jejich hodnoty.

83. Spolupracovat s ostatními s cílem usnadnit převod jednotlivců mezi agenturami nebo útvary
Tato kompetence zahrnuje práci se zaměstnanci v jiných agenturách a útvarech s cílem zajistit, aby jednotlivci zažili bezproblémový přechod mezi agenturami a útvary. V souvislosti s touto kompetencí zaměstnanců zahrnuje pojem „převod“ všechny typy postoupení a sdílenou odpovědnost za jednotlivce, včetně:a) případů, kdy jsou jednotlivci převedeni do jiné agentury/útvaru na dlouhodobé nebo trvalé základceb) případů, kdy jsou jednotlivci převedeni do jiné agentury/útvaru pro konkrétní krátkodobé zásahyc) případů, kdy dotčené agentury/útvary měly sdílenou odpovědnost za péči a zacházení s jednotlivcid) případů, kdy „přijímající“ agentura/útvar poskytuje poradenství a vedení předkládající agentuře/službě, která zůstává odpovědná za péči o jednotlivce a zacházení s ním.Tato pravomoc zaměstnanců se vztahuje na ty, kteří pracují s ostatními, aby usnadnili přesun jednotlivců mezi agenturami a službami. Tato úloha může být vykonávána pro agenturu/službu, která odkazuje na žádosti od jiných agentur/služeb a/nebo je přijímá. Držitel pracovního místa bude odpovědný za řízení hraničních záležitostí mezi dotčenými agenturami nebo službami a může, ale nemusí být přímo zapojen do jednotlivých přesunů.

84. Řídit rozvoj meziagenturních služeb pro řešení potřeb duševního zdraví
Tato kompetence pracovníků zahrnuje podporu a vedení vývojových týmů osob, které se podílejí na poskytování meziagenturních služeb. Zahrnuje plánování, vyjednávání a sjednávání pracovních plánů jak s uživateli služeb, tak s poskytovateli. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na osoby, které odpovídají za rozvoj meziagenturních služeb pro řešení potřeb duševního zdraví. Povaha kompetence pracovníků předpokládá, že daná osoba má odpovědnost za řízení meziagenturních služeb.

85. Vést provádění meziagenturních služeb pro řešení potřeb duševního zdraví
Tato pravomoc zahrnuje podporu a vedení provádění meziagenturních služeb pro řešení potřeb duševního zdraví. Zahrnuje podporu a povzbuzení osob, které vykonávají práci, případně včetně uživatelů služeb i poskytovatelů. Tato pravomoc v oblasti pracovní síly se vztahuje na osoby, které odpovídají za provádění meziagenturních služeb pro řešení potřeb duševního zdraví. Povaha pravomoci v oblasti pracovní síly předpokládá, že daná osoba má odpovědnost za řízení meziagenturních služeb.

86. Sledovat, hodnotit a zlepšovat meziagenturní služby pro řešení potřeb duševního zdraví
Tato kompetence zahrnuje sledování, hodnocení a vedení týmů pro zlepšení poskytování meziagenturních služeb pro řešení potřeb duševního zdraví. Zahrnuje hodnocení kvality práce jak s uživateli služeb, tak s poskytovateli. Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty, kteří odpovídají za zlepšení meziagenturních služeb pro řešení potřeb duševního zdraví. Povaha kompetence pracovníků předpokládá, že daná osoba má odpovědnost za řízení meziagenturních služeb.

89. Projektové řízení akcí zaměřených na řešení otázek duševního zdraví
Tato kompetence pracovníků se týká komunitních projektů plánovaných a realizovaných službami duševního zdraví v reakci na zjištěné potřeby, obavy a zájmy komunit a skupin. Takové projekty jsou obvykle součástí strategie změn komunit, které byly přímo identifikovány iniciativou praktiků. Cíle a cíle praktiků je třeba zdůvodnit. Zatímco tato kompetence pracovníků popisuje standardy pro projekty duševního zdraví, které mají být realizovány praktikujícími osobami duševního zdraví, hodnoty, na kterých je založena, jsou respektování práv a názorů těch, pro které je projekt určen, aby zúčastněné osoby mohly být co nejvíce sebeřídící a řízené svým zapojením do projektu. Účelem takových projektů je obvykle podpora duševního zdraví jako holistického a pozitivního konceptu.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na každého odborníka, který má za úkol řídit projekty v oblasti duševního zdraví tak, aby se zabývaly potřebami a obavami skupin a komunit.

90. Podporovat ostatní v chápání potřeb duševního zdraví lidí a v tom, jak je lze v jejich práci řešit
Tato kompetence pracovníků zahrnuje podporu ostatních v chápání potřeb duševního zdraví lidí a přispívání ke zlepšení duševního zdraví lidí. Pravděpodobně budete pracovat s lidmi v jiných agenturách nebo službách, kteří nejsou odborníky na duševní zdraví, ale pracují s lidmi, kteří mají nebo jsou ohroženi rozvojem potřeb duševního zdraví. Lidé a agentury, s nimiž jste v kontaktu a možná je budete potřebovat podpořit v rozvoji jejich chápání otázek duševního zdraví, mohou spadat do jiných oblastí zdravotní nebo sociální péče, např. lékařských týmů, obytných domů, nebo mohou spadat do jiných odvětví, např. vězeňské služby, policie, justice mládeže. Normy by byly relevantní i pro práci s dalšími jednotlivci, jako jsou rodiny nebo pečovatelé o lidi s potřebami duševního zdraví. Tato kompetence pracovní síly se vztahuje na odborníky zabývající se duševním zdravím, kteří se snaží rozvíjet znalosti a praxi jiných o duševním zdraví a souvisejících potřebách a otázkách.

91. Spolupracovat s týmy a agenturami na přezkoumání pokroku a výkonnosti a určení dalších kroků
Tato kompetence zahrnuje pomoc týmům a agenturám při plánování a prosazování vzdělávání a rozvoje poskytováním poradenství a podpory při přezkoumávání pokroku a schvalování dalších vzdělávacích potřeb a způsobu, jakým by je mohly řešit.Tato kompetence pracovníků se vztahuje na ty lidi, jejichž role jim dává odpovědnost za přezkoumání pokroku a výkonnosti týmů nebo agentur. Je pravděpodobné, že budou zastávat vedoucí praxi nebo řídící funkci a mohou, ale nemusí mít liniovou odpovědnost za tým nebo agenturu.

92. Podporovat a vyzývat týmy a agentury ke specifickým aspektům jejich praxe
Tato kompetence zahrnuje podporu osobního a profesního rozvoje týmů a agentur tím, že jim umožní zamyslet se nad svými hodnotami, prioritami a zájmy, když vykonávají různé aspekty své práce, a podpoří je při hodnocení jejich vlastní efektivity. Tato kompetence týkající se zaměstnanců se vztahuje na zkušené odborníky a manažery s dalšími zkušenostmi a odbornými znalostmi. Mohou být zaměstnáni jako koordinátor služeb nebo profesionální manažer. Nemusejí mít nutně odpovědnost za liniové řízení za ty, které podporují a vyzývají.

93. Podporovat a vyzývat pracovníky ke specifickým aspektům jejich praxe
Tato způsobilost zahrnuje podporu osobního a profesního rozvoje ostatních a sledování účinnosti jejich praxe. Tato způsobilost v oblasti pracovní síly se vztahuje na starší odborníky s dodatečnými zkušenostmi a odbornými znalostmi. Mohou být zaměstnáni jako vedoucí týmu, koordinátor služeb, vedoucí pracovník nebo case manager. Nemusejí mít nutně odpovědnost za vedení linie za ty, které podporují a vyzývají.

94. Umožnit lidem zotavit se z duševní nemoci/tísně, převzít kontrolu nad svými životy a dosáhnout sebe-děje
Tato schopnost spočívá v tom, umožnit jednotlivcům zotavit se z tíživých duševních zážitků prostřednictvím získání znalostí, praxe a dovedností založených na uzdravení. Jádrem této schopnosti je Personal Recovery nebo Wellness Recovery Action Plan (WRAP), což je sebeřídící přístup k vytváření a udržování duševní pohody. Jedná se o systém vyvinutý a úspěšně využívaný lidmi s různými tíživými emočními a duševními zážitky. Systém spočívá v tom, že jim umožňuje získat inspiraci a podporu pro zahájení jejich cest za uzdravením pomocí sebeurčení, sebeřízení a Plánů osobního uzdravení, včetně Wellness Recovery Action Planning, při dosahování seberealizace.Tato kompetence se vztahuje na všechny, kteří pracují na podpoře uzdravení lidí s diagnózou duševní nemoci v rámci statutárních, dobrovolných a soukromých organizací a komunity.

95. Interakce s jednotlivci pomocí telekomunikací
Tato kompetence pracovníků zahrnuje interakci s jednotlivci pomocí telekomunikací. Jedná se o navázání interakce s jednotlivci pomocí telekomunikací, udržení interakce s jednotlivci pomocí telekomunikací a ukončení interakce s jednotlivci pomocí telekomunikací. Důraz je kladen spíše na podpůrné interakce než na poskytování obecného poradenství.

96. Zadávání veřejných zakázek na služby pro jednotlivce
Do této kompetence pracovníků spadá zadávání veřejných zakázek na konkrétní služby zdravotní a sociální péče, které odpovídají potřebám jednotlivých uživatelů služeb. Tyto služby mohou být poskytovány mimo bezprostřední geografickou oblast. To znamená mít jasno v požadavcích jednotlivce, určit a uzavřít smlouvy s vhodnými poskytovateli služeb a zajistit, aby poskytované služby splňovaly požadovanou normu.