Aripiprazolum

Chemická struktura aripiprazolu
Aripiprazol

Aripiprazol (vyráběný firmou Bristol-Myers Squibb a prodávaný jako Abilify®) je šestý a poslední z atypických antipsychotických léků, které byly schváleny Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro léčbu schizofrenie. Nedávno také obdržel souhlas FDA pro léčbu akutních manických a smíšených epizod spojených s bipolární poruchou.

Aripiprazol má ve srovnání s ostatními atypickými antipsychotiky schválenými FDA (tj. klozapinem, olanzapinem, kvetiapinem, ziprasidonem a risperidonem) nový mechanismus účinku. Zdá se, že aripiprazol zprostředkovává své antipsychotické účinky především částečným agonismem na receptoru D2. Bylo prokázáno, že částečný agonismus na receptorech D2 moduluje dopaminergní aktivitu v oblastech, kde může být aktivita dopaminu vysoká nebo nízká, jako jsou mezolimbická, respektive mezokortická oblast schizofrenního mozku. Kromě částečné agonistické aktivity na receptoru D2 je aripiprazol také částečným agonistou na receptoru 5-HT1A a stejně jako ostatní atypická antipsychotika vykazuje aripiprazol antagonistický profil na receptoru 5-HT2A. Aripiprazol má mírnou afinitu k histaminovým a alfa adrenergním receptorům a žádnou zjevnou afinitu k cholinergním muskarinovým receptorům.

Aripiprazol vykazuje lineární kinetiku s eliminačním poločasem přibližně 75 hodin. Plazmatické koncentrace v ustáleném stavu jsou tedy dosaženy přibližně za 14 dní. Cmax (maximální plazmatická koncentrace) je dosažena za 3-5 hodin po perorálním podání. Biologická dostupnost perorálních tablet je přibližně 90%. Léčivo prochází rozsáhlou jaterní metabolizací (dehydrogenací, hydroxylací a N-dealkylací). Hlavním aktivním metabolitem je dehydro-aripiprazol s eleminačním poločasem přibližně 94 hodin. Původní léčivo je vylučováno pouze ve stopách a metabolity, ať již aktivní či nikoliv, jsou vylučovány stolicí a močí.

Aripiprazol je metabolizován izoenzymy 3A4 a 2D6 cytochromu P450. Proto současné podávání aripiprazolu s léky, které mohou inhibovat (např. paroxetin, fluoxetin) nebo indukovat (např. karbamazepin) tyto metabolické enzymy, může zvyšovat, respektive snižovat plazmatické koncentrace aripiprazolu.

Doporučujeme:  Systematické zkreslení

Nežádoucí účinky hlášené v příbalové informaci aripiprazolu zahrnují bolest hlavy, nauzeu, zvracení, somnolenci, nespavost a akatizii. Zdá se, že aripiprazol má velmi nízký výskyt EPS (extrapyramidové nežádoucí účinky). Riziko tardivní dyskineze při dlouhodobém užívání aripiprazolu je nejasné.

Aripiprazol je dostupný ve formě 2mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg a 30mg tablet.

Upozornění na léky s podobnými názvy

Nedávno vyšlo varování kvůli názvu tohoto léku. Díky koncovce „-prazolu“ tohoto názvu léku zní tento lék jako jeden z inhibitorů protonové pumpy (jako je omeprazol, pantoprazol, lansoprazol), které se používají při léčbě peptické vředové choroby. Nicméně aripiprazol a tyto léky patří do úplně jiné skupiny léků a zaměňování těchto dvou může vést k některým zbytečným vedlejším účinkům.

Aripiprazol byl vyvinut společností Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. a je vyráběn farmaceutickou společností Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY).

Aripiprazol byl schválen FDA 15. listopadu 2002.

Časté nežádoucí účinky
Bolest hlavy, neobvyklá únava nebo slabost, nevolnost, zvracení, nepříjemný pocit v žaludku, zácpa, točení hlavy, poruchy spánku, neklid, ospalost, třes a rozmazané vidění.

Méně časté nežádoucí účinky
Nekontrolovatelné záškuby nebo trhavé pohyby a záchvaty.
Někteří lidé mohou pociťovat závratě, zejména při vstávání z polohy vleže nebo vsedě, nebo mohou pociťovat rychlý srdeční tep.

Vzácné nežádoucí účinky
Kombinace horečky, ztuhlosti svalů, rychlejšího dýchání, pocení, sníženého vědomí a náhlé změny krevního tlaku a srdeční frekvence.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Alergická reakce (např.: otok v ústech nebo krku, svědění, vyrážka), zvýšená tvorba slin, porucha řeči, nervozita, neklid, mdloby, zprávy o abnormálních hodnotách jaterních testů, zánět slinivky břišní, bolest svalů, slabost, ztuhlost nebo křeče.

Během užívání přípravku Aripiprazol prodělali někteří starší pacienti s demencí cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou mozkovou příhodu. U některých pacientů se může objevit vysoká hladina cukru v krvi nebo nástup či zhoršení cukrovky.