Zneužívání seniorů

Články týkající se zneužívání

Abstraktní pojmy
Zneužívání zpráv /Antisociální chování
Donucování / Krutost
Zneužívání moci
Pronásledování / Rituální zneužívání / Násilí

Fyzické týrání
Mučení / týrání dětí
Těžké tělesné tresty
Domácí násilí

Psychické zneužívání
Zanedbávání dětí
Ponižování / Zastrašování
Mobbing / Šikana
Nenávistná řeč / Manipulace
Pronásledování / Vztahová agrese
Rodičovské odcizení
Psychické mučení
Ovládání mysli / Vyhýbání se
Cinderella Effect /Donucovací přesvědčování
Slovní zneužívání

Sexuální zneužívání
Incest / Sexuální zneužívání dětí
Znásilnění / Sexuální obtěžování

Týrané ženy/týrání dětí
Týrání seniorů / Násilí v rodině
Týrání vězňů / Týrání zvířat
Týrání partnerů / Týrání pacientů
Týrání manželů / šikana na pracovišti

Zneužívání seniorů je často definováno jako jediné, nebo opakované jednání, nebo nedostatek vhodného jednání, ke kterému dochází v rámci jakéhokoli vztahu, kde existuje očekávání důvěry, která způsobí újmu nebo újmu staršímu člověku. Tato definice byla stanovena organizací Action on Elder Abuse ve Spojeném království, ale následně byla přijata Světovou zdravotnickou organizací a má ve svém jádru pojem, že takové zneužívání je definováno „očekáváním důvěry“ staršího člověka vůči jeho násilníkovi. V důsledku toho vylučuje obecnější trestnou činnost, jako je „přepadení“ na ulici nebo „loupež za účelem odvedení pozornosti“, kdy jeden cizinec odvede pozornost staršího člověka u jeho prahu, zatímco jiný vstoupí do nemovitosti, aby kradl. Vedlo to k rozvoji politik a postupů pro ochranu seniorů.

V roce 2006 vyhlásila Organizace spojených národů 15. červen Světovým dnem povědomí o zneužívání seniorů (WEAAD) a po celém světě se v tento den koná stále více akcí, jejichž cílem je zvýšit povědomí o zneužívání seniorů a poukázat na způsoby, jak proti takovému zneužívání bojovat. Ačkoli existují společná témata týkající se zneužívání seniorů napříč národy, existují také jedinečné projevy vycházející z historie, kultury, ekonomické síly a společenského vnímání starších lidí uvnitř samotných národů. Základním společným jmenovatelem je využívání moci a kontroly jedním jedincem k ovlivnění blahobytu a postavení jiného, staršího, jedince.

Doporučujeme:  Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness

Kromě toho některé země uznávají jako týrání starších osob také:

Institucionální zneužívání a rasové zneužívání nejsou obvykle zahrnuty do takových kategorií, protože spíše než projev zneužívání označují motivaci nebo okolnosti. To neznamená, že institucionální praktiky, často marginalizované jako příklady „špatné praxe“, netvoří hlavní aspekt zneužívání starších osob nebo že rasově motivované zneužívání není významnou oblastí zájmu.

Běžní násilníci starších lidí

Pachatelem špatného zacházení se staršími občany může být kdokoli, kdo je v řídícím nebo nadřízeném postavení, nebo kdokoli, kdo „zaučuje“ staršího člověka za účelem navázání vztahu důvěry. Pachatelem špatného zacházení může být partner, příbuzný, přítel nebo soused, dobrovolný pracovník, placený pracovník nebo praktik (např. sociální pracovník, bankovní pracovník nebo advokát).

Zneužívající příbuzní představují většinu násilníků a bývají jimi manžel/partnerka nebo synové a dcery, i když druh zneužívání se liší podle vztahu. V některých situacích je takovým zneužíváním „domácí násilí zestárlé“, tedy situace, kdy násilnické chování jednoho partnera vůči druhému pokračuje až do stáří. V jiných situacích se jedná o starší lidi, kteří se snaží pečovat a podporovat jiné starší lidi a bez vnější podpory se jim to nedaří. U synů a dcer to bývá finanční zneužívání, které je odůvodněno přesvědčením, že nejde o nic jiného než o „předběžné dědictví“ majetku, cenností a peněz.

V prostředí placené péče může docházet ke zneužívání z různých důvodů. Určité zneužívání je institucionální v tom smyslu, že je důsledkem praktik nebo procesů, které jsou nedílnou součástí chodu pečovatelského zařízení nebo služby. Určité zneužívání je úmyslný akt krutosti, který jednotlivec způsobí staršímu člověku. A určité zneužívání je důsledkem nedostatečných znalostí, nedostatečného školení, nedostatečné podpory nebo nedostatečných zdrojů. Někdy je tento typ zneužívání označován jako „špatná praxe“, i když je důležité si uvědomit, že tento termín odráží spíše motiv pachatele (příčinu) než dopad na staršího člověka.

Doporučujeme:  Schizofrenie - Molekulárně genetické studie schizofrenie loci

Se stárnutím dnešní populace existuje potenciál, že pokud nebude komplexněji uznáno a řešeno týrání starších osob, bude přibývat.

Výzkum povahy a rozsahu týrání starších osob je omezený a často se tvrdí, že absence takových údajů je odrazem nízké priority práce spojené se staršími lidmi. Z interakce s týranými staršími osobami a prostřednictvím omezených a malých výzkumných projektů však začínají vznikat určitá konzistentní témata. Práce provedené v Kanadě naznačují, že přibližně 70 % týrání starších osob je pácháno na ženách, což podporují i důkazy z asistenční linky AEA ve Spojeném království, která v 67 % hovorů identifikuje ženy jako oběti. Také domácí násilí v pozdějším životě může být pokračováním dlouhodobého týrání partnera a v některých případech může týrání začít odchodem do důchodu nebo nástupem zdravotního stavu. Zneužívání se jistě zvyšuje s věkem, přičemž 78 % obětí je starších 70 let.

Vyšší podíl vražd manželů podporuje názor, že týrání starších žen je často pokračováním dlouhodobého týrání žen manžely. Naopak riziko vražd u starších mužů bylo daleko větší mimo rodinu než uvnitř rodiny. To je důležité, protože domácí násilí starších lidí často není uznáno, a proto strategie, které se osvědčily jako účinné v oblasti domácího násilí, nebyly běžně přeneseny na okolnosti spojené s týráním starších lidí rodinou.

Podle asistenční linky AEA ve Spojeném království dochází ke zneužívání především v rodinném domě (64 %), následuje domácí péče (23 %) a poté nemocnice (5 %), ačkoli asistenční linka nutně neposkytuje pravdivý obraz takových situací.

Týrání seniorů může také zahrnovat opuštění starší závislé osoby s úmyslem ji opustit nebo ji nechat bez dozoru na místě po takovou dobu, která by mohla ohrozit její zdraví nebo blahobyt.

Starší lidé se mohou zneužívat / zanedbávat tím, že se nestarají o své osobní zdraví a pohodu. Starší osoby se mohou zanedbávat, což může vést k nemoci, zranění nebo dokonce smrti. Běžné potřeby, které si senior může odepřít nebo ignorovat, jsou následující:

Doporučujeme:  Předehra

Starší lidé se mohou rozhodnout odepřít si některé zdravotní nebo bezpečnostní výhody, což nemusí být sebezanedbávání. To může být jednoduše jejich osobní volba. Pečovatelé a další zodpovědní jedinci musí ctít tyto volby, pokud je senior při smyslech.

Výzkum provedený na Novém Zélandu výše uvedená zjištění s určitými odchylkami vcelku podporuje. Z 1288 případů v letech 2002-2004 bylo zjištěno zneužití u 1201 osob, 42 párů a 45 skupin. Z toho 70 procent tvořily ženy. Nejčastěji identifikovanými typy zneužití bylo psychické zneužití (59%), následované materiálním/finančním zneužitím (42%) a fyzickým zneužitím (12%). K sexuálnímu zneužití došlo ve 2 procentech hlášených případů.

Věkový koncern Newfoundland zjistil, že většina násilníků jsou rodinní příslušníci (70%), nejčastěji synové nebo dcery (40%). Starší násilníci (nad 65 let) jsou častěji
manželé.